CONVOCATORIA PROBAS AVALIACION COMPETENCIAS CLAVE

CONVOCATORIA PROBAS AVALIACION COMPETENCIAS CLAVE

 

No DOGA do venres 5 de marzo saiu publicada a convocatoria das probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

 

Presentación de solicitudes .

 

1. Para participar nestas probas deberá presentarse unha solicitude segundo o modelo do anexo I da resolución.

 

2. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

A solicitude tamén estará dispoñible no portal web da Consellería de Emprego e Igualdade

(https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua? content=topic_0145.html).

 

3. A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Opcionalmente, tamén poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

4. As persoas interesadas con discapacidade recoñecida cun grao igual ou superior ao 33 %, no caso de solicitaren adaptacións, teñen que indicalo na solicitude de inscrición nos recadros do bloque de persoas con algunha discapacidade

 

Competencias clave que se convocan .

 

1. Convócanse probas nos niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:

– Comunicación en lingua galega.

– Comunicación en lingua castelá.

– Comunicación en lingua estranxeira (inglés).

– Competencia matemátic

 

Prazo de presentación

 

06/03/2021 - 07/04/2021

Pode ampliar información na seguinte:

LIGAZÓN

Fonte: Xunta de Galicia

Compartir