• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Corporación Municipal

A Corporación Municipal do Concello da Laracha está composta por dezasete concelleiros. Na actual lexislatura, 2015-2019, o reparto é o seguinte:

 

Grupo Municipal do Partido Popular

 

 • D. José Manuel López Varela (Alcalde). 
 • D. José Ramón Martínez Barbeito (1º Tenente Alcalde e Concelleiro Delegado de Persoal, Medio Ambiente, Servizos Municipais, Feiras e Mercados). 
 • D. Jesús Souto Pena (2º Tenente Alcalde e Concelleiro Delegado de Urbanismo, Obras e Patrimonio). 
 • Dna. Patricia Bello Canedo (Concelleira Delegada de Cultura, Deportes, Ensino, Xuventude, Turismo e Festas). 
 • Dna. Rocío López Rey (Concelleira Delegada de Promoción Económica, Servizos Sociais, Emprego, Sanidade e Muller). 
 • D. Alberto Blanco Veiga. 
 • Dna. Adelina Liste Monelos. 
 • D. Antonio Fraga Bolón. 
 • Dna. Cristina Vieites Calvo. 
 • D. Alberto Fuentes Prego. 
 • D. Ramiro Bello Recouso. 
 • Dna. Ana Belén Rodríguez Vilas.

 

Grupo Municipal Socialista

 • Eladio Verdía García.
 • Juan Caamaño Regueira.

 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

 • D. Xoán Manoel Sande Muñiz. 
 • Dna. Carolina Castiñeiras Brandón.

 

Grupo Mixto

 • Antonio Antelo Añón.

 

Órganos de Goberno

A Corporación está estruturada nos seguintes órganos de goberno:

1. Alcalde

2. Pleno

3. Xunta de Goberno Local

Membros

D. José Manuel López Varela.
D. José Ramón Martínez Barbeito.
D. Jesús Souto Pena.
D. Alberto Blanco Veiga.
D. Alberto Fuentes Prego.
D. Ramiro Bello Recouso.

4. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas.

5. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.