• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Aviso legal

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos ao usuario dos nosos datos:

Denominación Social: CONCELLO DA LARACHA
Domicilio Social: Praza do Concello s/n, 15145, A Laracha, A Coruña
NIF: P1504200E
Teléfono: 981605001
e-Mail: sede@alaracha.es
Páxina Web: https://www.alaracha.gal/

Obxecto

O  prestador, responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á  observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
O  prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de dar aviso ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do  prestador.


Responsabilidade

O  prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.
O sitio web do  prestador pode utilizar  cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As  cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión  ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as  cookies para recoller información de carácter persoal.
Desde o sitio web do cliente é posible que se redireccionar a contidos de terceiros sitios web. Dado que o  prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a estes contidos. En todo caso, o  prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese  contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da  redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.
O  prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título  enunciativo pero non  limitativo, en foros, chats, xeradores de publicacións, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do  prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no  art. 11 e 16 da  LSSI-CE, o  prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.
Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o  prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.


Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título  enunciativo pero non  limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do  prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do  prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do  prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao  prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse #respecto a os mesmos. En todo caso, o  prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.
O  prestador NON AUTORIZA expresamente a que terceiros poidan redireccionar directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redireccionar ao sitio web principal do  prestador.
O  prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do  prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.
Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.


Veracidade da información e menores de idade.

Toda a información que facilita o Usuario ten que ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada a CONCELLO DA LARACHA permanentemente actualizada de xeito que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao  prestador ou a terceiros.
Para o uso dos servizos, os menores de idade teñen que obter sempre previamente o consentimento dos pais, titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade na determinación de contidos concretos aos cales acceden os menores corresponde a aqueles, é por iso que se acceden a contidos non apropiados por Internet, teranse que establecer nos seus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos,  filtros e bloqueos, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, malia que non sexan infalibles, son de


Obrigación de facer un uso correcto da Web.

O Usuario comprométese a utilizar a Web de conformidade á Lei e ao presente Aviso Legal, así como á moral e de boa gana costumes. Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar a páxina con finalidades ilícitas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar,  inutilizar,  sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do  prestador.
En particular, e a título indicativo pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
(a) sexa contraria, desprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais e outras normas vixentes;
( b) induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigrantes,  difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;
( c) induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
(d) sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das persoas;
(e) de calquera xeito prexudique a credibilidade do  prestador ou de terceiros; e
( f) constitúa publicidade ilícita, enganosa ou desleal.


Lei Aplicable e Xurisdición.

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsable.