Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
PRECÍSASE PERSOAL PARA MANTEMENTO DE CENTRO COMERCIAL. CONTRATO INDEFINIDO DE 30 HORAS SEMANAIS E INCORPORACIÓN INMEDIATA. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CICLO FORMATIVO EN ELECTRICIDADE OU CLIMATIZACIÓN, PERMISO DE CONDUCIR B E EXPERIENCIA NUN POSTO SIMILAR 21/06/2024
SOCORRISTAS PARA ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS. REQUISITOS: PERSOAS DESEMPREGADAS. FORMACIÓN QUE HABILITE PARA O DESEMPEÑO DAS FUNCIÓNS. INSCRICIÓN NO REXISTRO DE SOCORRISTAS DA XUNTA DE GALICIA. TEMPORADA VERÁN. XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA 21/06/2024
ASISTENTE/A DOMICILIARIO CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B 21/06/2024
DEPENDENTE PARA ESTABLECEMENTO DE TELEFONÍA PARA VENDA DE REDES DE COMUNICACIÓN CON TRES MESES DE EXPERIENCIA. REQUISITOS FORMATIVOS: ESO CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
TRABALLADOR/A SOCIAL- COORDINADOR/A- CON TÍTULO DE GRAO EN TRABALLO SOCIAL OU DIPLOMATURA- CELGA 3 E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B- (OS REQUISITOS DE TITULACIÓN DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO 21/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TITULACIÓN ENXEÑEIRO OU EÑXEÑEIRO TÉCNICO ELECTRÓNICO CON COÑECEMENTOS EN PROGRAMACIÓN PLC. VALORASE COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS E NIVEL MEDIO DE INGLÉS. CARNET DE CONDUCIR TIPO B. DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO INDEFINIDO, XORNADA A TEMPO PARCIAL. REQUISITOS MÍNIMOS ( DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/06/2024
PRECÍSASE AXUDANTE VETERINARIA REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/06/2024
PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS. AS BASES DA CONOVOCATORIA PÓDENSE CONSULTAR EN https://www.monfortedelemos.es/es/procesosselectivos/2024/trabajador-social-acumulacion-tareas/junio 21/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR E LICENZA MUNICIPAL DE TAXI OUTORGODA POLO CONCELLO DE REDONDELA. 21/06/2024
TITULACIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 24 MESES RELACIONADA CO POSTO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN E XESTIÓN DE EMPRESA, EQUIPOS HUMANOS E PROXECTOS, EXCLUINDO DIRECCIÓNS TÉCNICAS E FACULTATIVAS. TAMEN SE VALORA EXPERIENCIA COMO TÉCNICO DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, AGÁS ORIENTACIÓN E DOCENCIA. 21/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE TRABALLO DE MONITOR/A DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO PONTE DE AREAS VII (CONCELLOS DE O PÁRAMO, O CORGO E GUNTÍN 21/06/2024
Auxiliar de axuda no fogar. 21/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE AXUDANTE DE COCIÑA. FUNCIÓNS: AXUDAR AO COCIÑEIRO/A NA ELABORACIÓN DE PRATOS , LIMPEZA E PREPARADO DE ALIMENTOS PARA O SEU USO. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE HAN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO: FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA (MANIPULACION DE ALIMENTOS 21/06/2024
DIPLOMADO OU GRADUADO EN TRABALLO SOCIAL --- DOUS ANOS DE EXPERIENCIA ---- NIVEL MEDIO DE INGLÉS ---- CONTRATO DE CINCO MESES 21/06/2024
PRECÍSASE INSTALADOR/A - MONTADOR/A DE PANEL EN CUBERTAS, QUE POSÚA CURSO DE TRABALLOS EN ALTURA E DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE 20 H. OU O BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE 60 H ESPECÍFICO DO CONVENIO METAL, CARPINTERÍA METÁLICA. PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
PRECÍSASE ADMINISTRATIVO CON 6 MESES DE EXPERIENCIA PARA ASESORÍA REALIZACIÓN TAREFAS CONTABLES, FISCAL E LABORAL. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA DE PERRUQUERÑIA CON 5 ANOS DE EXPERIENCIA //CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA, OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 21/06/2024
PRECÍSASEN 3 PALISTAS PARA CONDUCIÓN DE RETROEXCAVADORAS, PALAS MIXTAS E MINI PALAS PARA EMPRESA DE SADA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 24 MESES. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA LABORAL COMPLETA. 21/06/2024
PRECÍSASE ALBANEL PARA REALIZAR LABORES DE ALBANILERÍA EN XERAL PARA EMPRESA DE SADA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 24MESES NO POSTO OFERTADO E PERMISO DE CONDUCIR . OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA 21/06/2024
PRECÍSASECUBRIR TRES POSTOS DE TRABALLO DA OCUPACIÓN DE CONDUTOR DE CAMIÓN GRÚA, CAMIÓN DÚMPER DE OBRA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 24 MESES. CARNET DE CONDUCIR B, C. SE VALORARÁ CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA LABORAL COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA. 21/06/2024
*OFRECEN CONTRATO PARA O MES DE XULLO Á XORNADA 30 HORAS SEMANAIS EN QUENDA DE MAÑÁ. **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1ª 21/06/2024
Condutor de camion con remolque para ruta de recollida do leite e descarga en fabrica 21/06/2024
CAMARERO/A DE PISO. CONTRATO TEMPORAL, XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA. 21/06/2024
REVESTIMENTO DE EXTERIORES EN FACHADAS, COLOCACIÓN DE SATE. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA EN TRABALLOS VERTICAIS, CARNET DE CONDUCIR. 21/06/2024
REQUÍRESE NIVEL DE INGLÉS MEDIO. VALORARANSE COÑECEMENTOS DE ALEMÁN E EXPERIENCIA. CONTRATO FIXO DISCONTINUO E XORNADA PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS 21/06/2024
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR- REQUISITO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE AXUDA NO DOMICILIO- PERMISO DE CONDUCIR TIPO B 21/06/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 21/06/2024
OFICIAL 1º OU 2ª, IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 ANOS NO POSTO E FORMACIÓN PRL ALBANELERÍA 20H. CONSTRUCCIÓN 21/06/2024
CAPATAZ DE OBRA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 ANOS , FORMACIÓN PRL CONSTRUCCIÓN 60 HORAS E CARNET DE CONDUCIR. 21/06/2024
Asistente domiciliario. Asistente de axuda no fogar. 21/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSOA CON DISCAPACIDADE. 21/06/2024
OFERTAN CONTRATO FIXO DESCONTINUO Á XORNADA COMPLETA, PARA LIMPEZA DE MANTEMENTO INDUSTRIAL*REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 21/06/2024
REQUISITOS SOLICITADOS (SE NON ESTÁN CODIFICADOS NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE, AS CANDIDATURAS NON PODERÁN SER ENVIADAS Á OFERTA 21/06/2024
Imprescindible estar en posesión das habilitacións oficiais necesarias para desenvolver as funcións do posto ofertado. Estar en posesión da titulación: Técnico superior en enseñanza e animación sociodeportiva 21/06/2024
OFRECEN CONTRATO PARA O MES DE XULLO Á XORNADA 30 HORAS SEMANAIS EN QUENDA DE MAÑÁ. **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1ª 21/06/2024
operario para taller con maquinas de corte e pregado requisitos , CICLO DE SOLDADURA E ESTRUCTURAS METALICAS OU SIMILAR , CARNET DE CARRETILLERO E PERMISO DE CONDUCIR B1 CONTRATO TEMPORAL 90 DIAS A TEMPO COMPLETO 21/06/2024
LIMPIADOR/A PARA SALA DE DESPIECE ANIMAL E CARGA DE MERCANCIA EN CAMION. CONTRATO A TEMPO PARCIAL DE 4 HORAS DE 15 A19 HORAS.OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 21/06/2024
SOCORRISTA INSCRITO NO REXISTRO PROFESIONAL ( TANTO A OCUPACIÓN COMA OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 21/06/2024
Socorristas para tempada estival nas piscinas do concello. Requisitos: *Acreditar as habilitacións correspondentes para exercer as funcións do posto. Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. 21/06/2024
REQUÍRENSE 6 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
REQUÍRESE PERSOA GRADUADA EN MEDICINA PARA ATENCIÓN SANITARIA EN CAMPAMENTO DE VERÁN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO FIXO DISCONTINUO. XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
REQUÍRESE PERSOA GRADUADA EN ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN SANITARIA EN CAMPAMENTO DE VERÁN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO FIXO DISCONTINUO. XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA CUBRIR VACACIÓNS. 21/06/2024
PRECISANSE ENFERMEIROS/AS PARA COBERTURA DE VACANTES NA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE PUBLICA DE PONTEVEDRA. TITULACIÓN DE GRAO EN ENFERMERIA E CELGA 4. CONTRATO TEMPORAL 21/06/2024
PRECÍSASE MONITOR/A DE PILATES. REQUISITOS: TITULACIÓN ESPECÍFICA DE MONITOR/A PILATES. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL TARDE. 21/06/2024
NECESÍTASE PERSOA CON CARNET DE CONDUCIR PARA TEMPORADA DE VERÁN CO TÍTULO DE EMBARCACIÓNS DE RECREO PARA REALIZAR LABORES DE BARQUEO E NAVEGACIÓN A MOTOR A SOCIOS E PÚBLICO EN XERAL. 21/06/2024
MONITOR DE TEMPO LIBRE CONCILIA VERÁN, REQUÍRESE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL OU MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE. 21/06/2024
LICENCIATURA OU GRADO EN MEDICINA// CONTRATO A XORNADA COMPLETA OU PARCIAL OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 21/06/2024
PRECÍSASE TÉCNICO/A SUPERIOR EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA DESARROLLO E XESTIÓN DE EXECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS, EVENTOS E ACTOS PÚBLICOS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/06/2024
NECESÍTASE CUBRIR UN POSTO DE TRABALLO PARA ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. ****CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO EN ENFERMERÍA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EQUIVALENTE.***CONTRATO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN.***XORNADA COMPLETA. 21/06/2024
ENCOFRADOR/A OFICIAL 1ª PARA OBRAS CONSTRUCCIÓN. 21/06/2024
PERSOA PARA TRABALLAR EN GANDEIRÍA DE VACÚN, REALIZANDO OS TRABALLOS PROPIOS DA OCUPACIÓN: COIDADO E ALIMENTACIÓN ANIMAL, LIMPEZA, ETC... 21/06/2024
Precísase torneiro-fresador. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Desempregados/as e 24 meses de experiencia na ocupación. 21/06/2024
PARA APOIO EN FESTIVAL E EVENTO CULTURAL. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. IMPRESCINDIBLE ESTAR DESEMPREGADO/A E EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/2023. OS REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y CARNET DE CONDUCIR. VALORARASE EXPERIENCIA EN EVENTOS. 21/06/2024
APOIO ÁS TAREFAS DE PRODUCIÓN EN FESTIVAL E EVENTO CULTURAL. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. IMPRESCINDIBLE ESTAR DESEMPREGADO/A E EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/2023. OS REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES E CARNET DE CONDUCIR. VALORARASE EXPERIENCIA EN EVENTOS 21/06/2024
SOLÍCITANSE CAMAREIROS/AS PARA TRABALLAR NUN RESTAURANTE. VALORARASE EXPERIENCIA 21/06/2024
PRECÍSASE CELADOR- GARDA PEIRAO CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 21/06/2024
PERSOAL CARPINTERÍA/EBANISTERÍA CON EXPERIENCIA MÍNIMA 36 MESES E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 20/06/2024
REQUÍRESE QUE AS PERSOAS CANDIDATAS ESTEN DESEMPREGADAS E TEÑAN UN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 20/06/2024
REQUISITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO ÁMBITO DE ENFERMERÍA OU DEPENDENCIA, E PERMIOS DE CONDUCIR B 20/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO. TRABALLO NOCTURNO. 20/06/2024
Precísase axente de seguros para a comarca do Salnés e Caldas de Reis. Requisitos:permiso de conducir B e vehículo propio. Tipo de contrato mercantil. 20/06/2024
REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 20/06/2024
OFERTAN CONTRATO PARA O MES DE XULLO A XORNADA COMPLETA, PARA MANTEMENTO, REPARACIÓN ELÉCTRICA, PINTADO... **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 20/06/2024
REQUÍRENSE DOUS ANOS DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 20/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL 20/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE ASISTENTE PERSOAL PARA ACOMPAÑAMENTO A PERSOA DEPENDENTE NO DOMICILIO E DESPRAZAMENTOS QUE REALICE FORA DO DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL (15 DÍAS 20/06/2024
OFERTAN CONTRATO PARA O MES DE XULLO A XORNADA COMPLETA. **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1ª 20/06/2024
REQUÍRESE CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO OU SUPERIOR EN MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO OU EXPERIENCIA DE 5 ANOS NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 20/06/2024
Necesítase persoal para traballar en xornada de verán con título de bacharelato ou fp e coñecementos de informática, nivel alto de office para realizar tarefas de atención ao público e xestións varias. Imprescindible carnet de conducir 20/06/2024
NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL, XORNADA A CONVIR. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE: CARNÉ DE CONDUCIR E VEHICULO PROPIO. AS PERSOAS COMUNITARIAS RESIDENTES FORA DE ESPAÑA, QUE ESTEAN INTERESADAS PERO NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES NIO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, DEBEN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 20/06/2024
INSTALADOR/A DE SISTEMA SATE. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 20/06/2024
PARA RESIDENCIA DE MAIORES// REQUIRESE A SEGUINTE FORMACION PARA DESEMPEÑAR O POSTO : CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS OU TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA OU TECNICO EN ATENCION A PERSOAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA//CONTRATO TEMPORAL PARA COBERTURA DE VACACIONS E BAIXA //XORNADA PARCIAL DE 35 HORAS SEMANAIS. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 20/06/2024
AXUDANTE COCIÑA PARA APOIO EN FESTIVAL E EVENTO CULTURAL. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. IMPRESCINDIBLE ESTAR EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/2023. OS REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA NO POSTO DUN MÍNIMO DE 6 MESES Y CARNET DE CONDUCIR. VALORARASE EXPERIENCIA EN EVENTOS. 20/06/2024
AXUDANTE CAFETERÍA / BARRA PARA APOIO EN FESTIVAL E EVENTO CULTURAL. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. IMPRESCINDIBLE ESTAR EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/2023. OS REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA NO POSTO DUN MÍNIMO DE 6 MESES Y CARNET DE CONDUCIR. VALORARASE EXPERIENCIA EN EVENTOS. 20/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE ASISTENTE DOMICILIARIO PARA COIDAR, ACOMPAÑAR E REALIZAR LIMPEZA NO DOMICILIO DE PERSOAS DEPENDENTES E/ OU MAIORES. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES PRORROGABLES. XORNADA COMPLETA . INCLÚENSE SÁBADOS , DOMINGOS, E FESTIVOS . REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO : PERMISO DE CONDUCIR "B". AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 20/06/2024
NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL (PARA CUBRIR UNHA BAIXA 20/06/2024
PRECÍSANSE ANIMADORES SOCIOCULTARES E TURÍSTICOS PARA TEMPADA DE VERÁN PARA NIGRÁN. DURACIÓN DO CONTRATO: 60 DÍAS HORARIO: 25 HORAS/SEMANA EXPERIENCIA: 6 MESES IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN 20/06/2024
albanel oficial de 1º ou 2º para montaxe de parques, pistas deportivas e valados 20/06/2024
Precísase profesor para dar clases de conducir nunha autoescola. Imprescindible carne de conducir tipo B. Contrato temporal. Data prevista de incorporación 1/07/2024. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 20/06/2024
DIPLOMADO OU GRADUADO EN TRABALLO SOCIAL --- CARNÉ DE CONDUCIR --- CONTRATO DE MEDIA XORNADA 20/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: SITUACIÓN LABORAL DESEMPREGADO/A , GRAO DE DISCAPACIDADE PSÍQUICA MÍNIMA DO 33% E EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/23. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. 20/06/2024
CATEGORIA PEON. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B.CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A XORNADA COMPLETA. 20/06/2024
REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO : 36 MESES DE EXPERIENCIA - PERMISO CONDUCIR TIPO B - 20/06/2024
PRECISASE PINTOR/A ESCAIOLISTA PARA TRABALLOS EN LOCAIS E DOMICILIOS. VALORARASE EXPERIENCIA. 20/06/2024
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A. CONTRATO INDEFINIDO. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 20/06/2024
PERSOAL DE LIMPEZA A XORNADA PARCIAL (OS DATOS DA OCUPACIÓN DEBEN FIGURAR NA DEMANDA 20/06/2024
necesitase albanel para traballar en unha empresa de A Merca. imprescindible experiencia e valorable que teña formacion no uso de maquinaria de obra. Contrato indefinido. Non se teran en conta aquelas candidaturas que non teñan a ocupacion solicitada posta na sua demanda. 20/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE TRABALLO (EMPREGADO/A DE NÓMINAS 20/06/2024
NECESÍTASE CHOFER DE CAMIÓN PARA OBRA. PERMISO DE CONDUCIR C PERO VALORARASE ESTAR EN POSESIÓN DO C+E.***EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES.**CONTRATO INDEFINIDO***XORNADA COMPLETA.***AS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA DEBEN ACTUALIZAR ANTES O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 20/06/2024
PRECÍSASE VERNIZADOR-PINTOR PARA TAREFAS DE LIXADO, APLICACIÓN DE TINTES, LASURES, LACAS E VERNICES. CONTRATO INDEFINIDO REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 20/06/2024
Precísase persoal de limpeza. Requisitos valorables: experiencia no posto e ter vehículo para ir ó posto de traballo. Contrato temporal a xornada parcial (30h semanais 20/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE ELECTROMECÁNICO /A PARA EMPRESA DE PIZARRA . FUNCIÓNS : MANTEMENTO DA MAQUINARIA NA FÁBRICA DE TRATAMENTO DE PIZARRA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA.. INCORPORACIÓN INMEDIATA- AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 20/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL, A XORNADA PARCIAL REQUISITOS MÍNIMOS ( DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 20/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE PERSOAL PARA SELECCIONAR E EMBALAR PIZARRA EN INDUSTRIA DE TRATAMENTO DA PIZARRA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA . INCORPORACIÓN INMEDIATA. AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 20/06/2024
CONTRATO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE VACACIÓNS. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 20/06/2024
Peons forestais para brigada de extinción de incendios 20/06/2024
Precísanse albaneis Oficial 1ª e Oficial 2ª para cerramentos de ladrillo e divisions interiores de plantas: sótano, baixo, primeira e baixo cuberta en edificio de vivendas. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: 12 meses de experiencia e Curso Básico de Prevención de riscos laborais. Contrato temporal por obra a xornada completa. 20/06/2024
OFERTAN CONTRATO DE 2 MESES A XORNADA PARCIAL DE TARDE, 30 HORAS SEMANAIS, PARA IMPARTIR CONTIDOS INICIAIS DA ÁREA DE INFORMÁTICA **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 20/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA TER EN CONTA A SÚA CANDIDATURA: PERSOA INSCRITA COMO DEMANDANTE DE EMPREGO DESEMPREGADA, INSCRICIÓN NO REXISTRO PROFESIONAL DO PERSOAL DE SOCORRISMO, INFORMACIÓN E PRIMEIROS AUXILIOS DE GALICIA E HABILITACIÓN PARA INSTALACIÓNS ACUÁTICAS. 20/06/2024
PRECISASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA EDIFICIOS E LOCAIS CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR.ESTOS REQUISITOS DEBEN DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA PODER ENVIAR Á CANDIDATURA Á EMPRESA. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES CON POSIBILIDADE DE PASAR A INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL (20 HORAS 20/06/2024
Precísase Técnico en Seguros para seleccionar, formar e dirixir equipo de axentes e corredores de seguros. Requisitos: 24 meses acreditables de experiencia no posto e posuir permiso de conducir tipo B e coche propio. Contrato indefinido a xornada completa. 20/06/2024
Precísanse delineantes con experiencia en Solidworks. Requírense: - Coñecementos altos de inglés e informática. - 36 meses de experiencia empregando SOLIDWORKS/AUTOCAD/REVIT. - Carne de conducir tipo B OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 20/06/2024
Precísanse encofradores/as Oficial 1ª e Oficial 2ª para encofrado de forxados e pilares de planta baixa, primeira e baixo cuberta en edificio de vivendas. Requisitos mínimos que deben constar na demanda de emprego: 12 meses de experiencia e curso básico de prevención de riscos laborais. Contrato temporal por obra a xornada completa. 20/06/2024
CONDUTOR DE CAMIÓN MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE INCENDIOS DE 2024 DO CONCELLO DE OUROL REQUISITO ESIXIDO: PERMISO DE CONDUCIR C 20/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA 20/06/2024
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A A XORNADA DE TRABALLO: COMPLETA. 20/06/2024
PRECÍSASE SOCORRISTA PARA PSCINAS EN MANZANEDA (OURENSE 20/06/2024
POSTO DE TRABALLO EN VIVENDA COMUNITARIA E CENTRO DE DÍA PARA A ATENCIÓN DE PERSOAS MAIORES. OS/AS INTERESADOS/AS DEBERÁN CONTAR COAS HABILITACIÓNS QUE LLES PERMITAN EXERCER AS FUNCIÓNS DO POSTO. 20/06/2024
PARA ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓN SOCIAL (CENTRO DE DÍA 20/06/2024
PERSOA PARA TRABALLAR EN GANDEIRÍA DE VACÚN, REALIZANDO TRABALLOS DE COIDADO E ALIMENTACIÓN ANIMAL, MUXIDO, ETC... 20/06/2024
Precísase mecánico-a/teleoperador-a con coñecementos de máquina de diagnosis para axuda a reparación de vehículos. Apórtase vivenda. Requisitos mínimos que deben constar na demanda de emprego: 24 meses de experiencia. Valorarase formación en mecánica de automoción. 19/06/2024
Precísase persoal de limpeza. Requisitos valorables: experiencia no posto. Contrato temporal a xornada parcial (27 horas semanais e inclúe fins de semana 19/06/2024
PRECÍSASE TÉCNICO FRIGORISTA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 19/06/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 19/06/2024
COCIÑEIROS/AS PARA RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN TAPAS E CARNES. REQUISITOS: EXPERIENCIA DEMOSTRADA. OFRÉCESE A POSIBILIDADE DE ALOXAMENTO. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 19/06/2024
CAMAREIROS/AS PARA RESTAURANTE. REQUISITOS: EXPERIENCIA DEMOSTRADA. OFRÉCESE A POSIBILIDADE DE ALOXAMENTO. CONTRATO INDEFINIDO.OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 19/06/2024
NECESARIO CERTIFICADO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS OU EQUIVALENTE //// NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO //// XORNADA COMPLETA. DURACIÓN DO CONTRATO 30 DÍAS. 19/06/2024
NECESÍTASE SOLDADOR PARA SOLDADURA PRINCIPALMENTE RELACIONADA CON MAQUINARIA DE CANTEIRAS DE LOUSA. SOLDADURA CON SEMIAUTOMÁTICA, ARCO-AIRE E SOPLETE. ***CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA***RECOMÉNDASE ÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE, ACTUALICEN O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 19/06/2024
MECÁNICO CON EXPERIENCIA 12 MESES 19/06/2024
necesitase albanel oficial de 1º ou oficial de 2º para traballar en obras en toda a provincia de Ourense, ofrecese salario según convenio e non se descarta despois dos meses de proba que se incremente o salario segun capacidades. Contrato indefinido, dietas, comidas e transporte por conta da empresa dende a dirección da empresa ata as obras. 19/06/2024
VIXILANTE DE SEGURIDADE CONTRATO TEMPORAL CON DURACIÓN DE UN ANO E XORNADA A TEMPO PARCIAL DE 3,5 HORAS DIARIAS (DE 19:00 A 22:30 H; 4 DÍAS AO MES TAMÉN DE 10:30 A 14:00 H 19/06/2024
Xerocultor/a ou auxiliar de clínica para o coidado de persoas en residencia de maiores>>Duración do contrato 120 días>>Xornada completa>>Con certificado de profesionalidade. 19/06/2024
PEON PARA TAREFAS DE LIMPEZA E RECOLLIDA DE MATERIAIS. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL 19/06/2024
LIMPEZA DE OFICINAS, BAÑOS E VESTUARIOS. ZONA DE RIBADUMIA 19/06/2024
REQUÍRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. VALÓRASE POSUÍR CARNÉ DE CARRETILLERO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 19/06/2024
MOTOSERRISTA FORESTAL PARA A TALA DE ÁRBORES E CORTA DE MADEIRA. CON EXPERIENCIA 24 MESES, CARNÉ MOTOSERRISTA E PERMISO DE CONDUCIR OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
DEPENDENTE/A PARA TENDA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. 19/06/2024
CONTRATO TEMPO PARCIAL FORMACION OFICIAL QUE DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 19/06/2024
Graduado ou diplomado en enfermería para residencia de maiores de Ribadavia>>Xornada completa 19/06/2024
NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA NO FORGAR CON CARNÉ DE CONDUCIR.***CONTRATO TEMPORAL.***XORNADA COMPLETA.***RECOMÉNDASE ÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE, ACTUALICEN O CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 19/06/2024
MÍNIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
É NECESARIO TER ALGUNHA DAS SEGUINTES TITULACIÓNS: (1 19/06/2024
PRECÍSASE COORDINADOR/XEFE DE OBRA QUE TEÑA EXPERIENCIA COMO XEFE DE EQUIPO. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 19/06/2024
NON SE REQUIRE EXPERIENCIA PREVIA//REQUIRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B PARA REPARTIDOR DE REFRESCOS EN HOSTELERIA// DURACION DO CONTRATO 90 DIAS A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
TITULACIÓN EN ENXEÑERÍA DE MONTES, ENXEÑERÍA TÉCNICA FORESTAL, CICLO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL, TÉCNICO/A EN APROVEITAMENTO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL, TÉCNICO EN EMERXENCIAS E PROTECCIÓN CIVIL OU CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE AGAR0110, AGAR0208 OU SEAD0511. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL DE 90 DÍAS A XORNADA COMPLETA. 19/06/2024
SOCORRISTAS PARA COMPLEXO CIVICO DEPORTIVO, OS CANDIDATOS DEBERÁN ESTAR EN POSESION DAS ACREDITACIONS OFICIAIS 19/06/2024
OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES NO POSTO. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE FP RAMA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DA MESMA FAMILIA E CARNET DE CONDUCIR B. 19/06/2024
REQUIRESE GRADO OU LICENCIATURA EN PSICOLOXIA E MASTER EN PSICOLOXIA XERAL SANITARIA OU HABILITACION PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES SANITARIAS//CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
PRECÍSANSE CAMAREIROS/AS DE PISO. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
CONTRATO TEMPORAL CON OPCIÓN A INDEFINIDO. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 19/06/2024
PRECÍSASE CHAPISTA-PINTOR VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
PRECÍSASE MÉDICO REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 19/06/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 19/06/2024
PRECÍSASE CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES. CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. COÑECEMENTOS DE LINGUA CELGA 3. COÑECEMENTOS MICROSOFT OFFICE AVANZADO. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. CONTRATO TEMPORAL, XORNADA COMPLETA. O CANDIDATO/A DEBE ESTAR INSCRITO NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL. 19/06/2024
PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO VALORARANSE NA SELECCIÓN// INCORPORACIÓN INMEDIATA// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
OPERARIO PARA PLANTA DE FABRICACIÓN DE PELLET, MANEXO DE MAQUINARIA PESADA, MONTACARGA E GRUA, VALORARASE QUE TEÑA NIVEL DE ESTUDIOS (ESO, BACHARELATO 19/06/2024
SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL //// NECESARIO ESTAR INSCRITA/O NO REXISTRO PROFESIONAL DO PERSOAL DE SOCORRISMO, INFORMACIÓN E PRIMEIROS AUXILIOS DE GALICIA 19/06/2024
REQUISITO DE TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL E PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO A XORNADA COMPLETA PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA TRABALLANDO CON MENORES EN HORARIO DE TARDE E FINS DE SEMANA ALTERNOS 19/06/2024
REQUERIDA TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL E PERMISO DE CONDUCIR B CONTRATO A XORNADA PARCIAL DE 24 HORAS SEMANAIS EN FINS DE SEMANA 19/06/2024
PRECÍSASE EDUCADOR/A SOCIAL. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES. REQUÍRESE CARNÉ DE: MANIPULADOR ALIMENTOS. PRIMEIROS AUXILIOS. 19/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: TER UNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES 19/06/2024
PRECÍSASE PERSOA MECÁNICO/A ELECTRÓNICO PARA TRABALLAR EN TALLER DE REPARACIÓN DE PATÍNS ELÉCTRICOS PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA. XORNADA PARCIAL (4 HORAS 19/06/2024
Conductor/a de asitencia a vehículos. 19/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
PALISTA CON EXPERIENCIA 19/06/2024
PRECÍSASE MOZO/A DE MUDANZAS. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV A ENTIDADE EMPREGADORA: PERMISO CONDUCIR C+E. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 19/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN UÑAS ACRÍLICAS, XEL... 19/06/2024
OPERARIO PARA LIMPEZA DE INSTALACIÓNS. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES E CARNET DE CONDUCIR TIPO B. OFRECESE: CONTRATO TEMPORAL DE DOUS MESES CON XORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS (REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
LASHES 4D, PESTAÑAS PELO A PELO, MICROBLADING, CELLAS PIGMENTADAS. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UN MÍNIMO DE EXPERIENCIA DE 12 MESES. 19/06/2024
PARA ANÁLISE DE PROXECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN DE PRESUPOSTOS E MEMORIAS, CONTROL ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO E DE EJECUCIÓN DE PLAZOS, CERTIFICACIÓNS DE OBRAS. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN NA MATERIA NIVEL MÍNIMO FP SUPERIOR, 4 ANOS DE EXPERIENCIA, PERMISO DE CONDUCIR E COÑECEMENTOS DE OFFICE E AUTOCAD. VALORARANSE COÑECEMENTOS EN PRESUPOSTOS, XESTIÓN DE OBRA, COMPRAS, SUBCONTRATAS, NORMATIVA E DOCUMENTACIÓN, ETC. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 19/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: LIMPADOR/A. CONTRATO DE 3 MESES A XORNADA PARCIAL (25 HORAS SEMANAIS 19/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CICLO SUPERIOR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, CURSO MONITOR/A ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE, CELGA 4, CARNET DE CONDUCIR, ESTAR EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO E EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/23. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE. 19/06/2024
PRECÍSASE MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN CON COÑECEMENTOS DE MECÁNICA, HIDRAULICA E ELECTRICIDADE CON CARNET DE CONDUCIR B CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA 19/06/2024
OPERARIO DE ALMACEN PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE AXENCIA DE TRANSPORTES, RECEPCION DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONAIS DE MERCANCÍAS. REQUÍRESE: CARNET DE CARRETILLERO, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 MESES E COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA (REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/06/2024
AXUDANTE DE CAMAREIRO PARA ATENCION O PUBLICO EN MESAS E BARRA, REPOSICION DE NEVEIRAS E ORGANIZACION DE ALMACEN, CON PERMISO DE CONDUCIR CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. 19/06/2024
PRECÍSANSE DOUS CONDUCTORES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE AXENCIAS DE TRANSPORTES, RECEPCIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONALIS DE MERCANCÍAS. REQUIRESE: CARNET DE CONDUCIR TIPO C, CAP, ADR E CARNET DE CARRETILLERO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. OFRÉCESE: CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA 19/06/2024
PRECÍSASE TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDADE. REQUISITOS: TITULADO SUPERIOR EN QUÍMICA / TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO E CONTROL DE CALIDADE. COÑECEMENTOS EN FABRICACIÓN DE CAUCHO(VALORABLE 19/06/2024
Precísanse solladores (alicatadores 19/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: ENXEÑEIRA/O TÉCNICA/O AGRÍCOLA, CON EXPERIENCIA DE 48 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR B. FORMACIÓN: ENXEÑERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA OU GRAO EN ENXEÑERÍA NA RAMA AGRÍCOLA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 19/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: ADMINISTRATIVO/A CON COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE. MENOR DE 30 ANOS. EXPERIENCIA DE 12 MESES. FORMACIÓN: CICLO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. CONTRATO TEMPORAL DE 4 MESES (SUBSTITUCIÓN MATERNIDADE 19/06/2024
GRAO/DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA PARCIAL DE 23 HORAS SEMANAIS// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 19/06/2024
REQUISITOS MINIMOS:12 MESES DE EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AO CLIENTE OU OFICIAL ADMINISTRATIVO//CICLO SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL//NIVEL DE ALEMAN ALTO//TAREFAS DE RECEPCION E SEGUIMENTO DE PEDIDOS, CONTROL DE PRAZOS DE ENTREGAS, XESTIONAR INCIDENCIAS E REALIZAR TRADUCCIÓNS CON CLIENTES //CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 18/06/2024
REQUIRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA// JORNADA COMPLETA// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 18/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: AXUDANTE DE CAMAREIRA/O, CON EXPERIENCIA DE 6 MESES. EN TURNO DE TARDE-NOITE EN HORARIO DE 16.00 A 24.00 H. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2024
COIDADOR PARA ATENCION DIRECTA EN RESIDENCIA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 18/06/2024
DOUS ANOS DE EXPERIENCIA --- FP DE GRAO MEDIO NA RAMAMA ADMINISTRATIVA --- CONTRATO DE MEDIA XORNADA 18/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA DE DOCE MESES EN POSTO SIMILAR, CARNET DE CONDUCIR E CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL PARA COBERTURA VACACIÓNS CON POSIBILIDADE DE TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO INDEFINIDO. 18/06/2024
Administrativo/a, ciclo superior administración. 18/06/2024
PRECÍSANSE INSTALADORES/AS DE CLIMATIZACIÓN E AIRE ACONDICIONADO, OFICIAIS DE 3ª PARA EMPRESA DE PONTEVEDRA. EXPERIENCIA: 24 MESES; TITULACIÓN: INSTALACION FRIGORISTA E DE CALEFACCIÓN; PERMISO DE CONDUCIR E CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS. ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA PODER ENVIAR Á CANDIDATURA Á EMPRESA. VALORARANSE COÑECEMENTOS EN FONTANERÍA . CONTRATO INDEFINIDO 18/06/2024
AXUDANTE DE PANADEIRO ---- NON É NECESARIA EXPERIENCIA --- TRABALLO EN HORARIO NOCTURNO 18/06/2024
Xerocultor/a, auxiliar de enfermería. 18/06/2024
PERSOAL DE LIMPIEZA. CONTRATO TEMPORAL, XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMNADA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA... 18/06/2024
PRECÍSASE PERSOA PARA AXUDA A DOMICILIO, ACOMPAÑAMENTO E LIMPEZA NO FOGAR. XORNADA DE LUNS A VENRES DE 8.00 Á 13.00 H E SÁBADOS DE 9.00 Á 14.00 H CONTRATO TEMPORAL POR SUBSTITUCIÓN : 2 SEMANAS APROXIMADAMENTE. VALORARÁSE CERTIFICADO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO. 18/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA 18/06/2024
OFERTAN CONTRATO TEMPORAL DE 2 MESES A XORNADA COMPLETA**REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 18/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL. REQUISITO MÍNIMO (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 18/06/2024
NECESÍTASE PERSOAL DE LIMPEZA E LAVANDERÍA PARA RESIDENCIA DE MAIORES. 18/06/2024
PRECÍSASE TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: CICLO SUPERIOR DE CONSTRUCIÓNS METÁLICAS, ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL OU GRAO, ENXEÑERÍA TÉCNICA NAVAL OU GRAO. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA 18/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE OPERARIO/A DE LONCHEADO DE EMBUTIDOS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA . CONTRATO TEMPORAL (3 MESES 18/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: CONDUTOR/A PARA CAMIÓNS RÍXIDOS E ARTICULADOS, CON EXPERIENCIA DE 12 MESES. CARNÉ DE CONDUCIR C1+E. TARXETA DE CUALIFICACIÓN DE CONDUTOR VIXENTE. FORMACIÓN: ESO OU EXB. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2024
PRECÍSASE AXUDANTE CAMAREIRO PARA GONDOMAR-MAÑUFE HORARIO: TURNOS MAÑÁ E TARDE MAÑÁ: 10 Á 18 H TARDE: 18 H ATA CERRE 18/06/2024
CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO EN TURNOS DE MAÑÁN, TARDE E NOITE. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. NON SE REQUIRE EXPERIENCIA. 18/06/2024
PRECÍSASE ENXEÑEIRO/A DE INSTALACIONS ELECTRICAS PARA REALIZAR E SUPERVISAR PROXECTOS EN LOCAIS COMERCIAS. TITULACIÓN UNIVERSITARIA E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. CONTRATO INDEFINIDO. 18/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE OPERARIO/A DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA .CONTRATO TEMPORAL (3 MESES 18/06/2024
REQUÍRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO C, CAP E 6 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL DE 1 ANO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2024
REQUÍRESE TÍTULO DE GRAO OU DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL OU SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR E DISPOÑIBILIDADE DE VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA COMPLETA. 18/06/2024
NECESÍTASE TRABALLADOR/A SOCIAL COORDINADORA DE ASISTENCIA NO FOGAR. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE TRABALLO SOCIAL E EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN SAF . REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN: RESIDENCIA EN A CORUÑA 18/06/2024
ASISTENTE DOMICILIARIO PARA APOIO NAS TAREFAS DO FOGAR E ASEO PERSOAL . REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 18/06/2024
Tarefas de acompañamento na rúa e no domicilio. Contrato temporal, 6 horas diarias. Requisitos mínimos(que deben constar na demanda de emprego 18/06/2024
CHAPISTA DE VEHÍCULOS. IMPRECINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 18/06/2024
Precísase condutor de camión para construción, con experiencia mínima dun ano e co CAP e o carnet de conducir tipo C vixente. Contrato indefinido, xornada completa, incorporación inmediata. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 18/06/2024
Precísanse logopedas. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Diplomatura ou Grao en Logopedia e permiso de conducir B. Tamén ten que estar colexiado/a.Contrato indefinido a xornada completa. 18/06/2024
Precísanse albaneis con experiencia mínima dun ano. Contrato indefinido, xornada completa, incorporación inmediata. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 18/06/2024
CON PERMISO DE CONDUCIR 18/06/2024
PRECÍSASE CARPINTEIRO: REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª. 24 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR B. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 18/06/2024
ara traballos de albañilería, alicatados, solados de gres e granito, recebados. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 18/06/2024
REQUÍRESE FORMACIÓN SOCIOSANITARIA, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B, VEHÍCULO PROPIO E 3 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL DE 25 HORAS SEMANAIS. 18/06/2024
CONDUTOR-REPARTIDOR --- CARNÉ C1 ou C 18/06/2024
ASISTENTES DOMICILIARIOS PARA CARRAL. CONTRATO DE 2 MESES A XORNADA PARCIAL DE 30 H SEMANAIS CON DISPOÑIBILIDADE PARA TRABALLAR EN SABADOS, DOMINGOS E FESTIVOS PRECÍSASE. CARNÉ DE CONDUCIR E CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 18/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA, SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS, TRABALLO NOCTURNO. NECESARIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE OU TITULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE PERMITA O EXERCICIO DAS FUNCIÓNS. 18/06/2024
PRECISANSE DUAS PERSOAS COIDADORAS DE PERSOAS DEPENDENTES PARA MONDOÑEDO. CONTRATO TEMPORAL PARA CUBRIR VACACIONS. A FORMACION PODERIA SER: FP ATENCION SOCIOSANITARIA, FP AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE OU SIMILAR. VALORARASE QUE TEÑA CARNET DE CONDUCIR TIPO B. 18/06/2024
OPERARIO FORESTAL PARA TRABALLOS DE DESBROCE CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA PARCIAL 18/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO ALBANEL- OFICIAL DE PRIMEIRA-. 18/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA. TRABALLOS DE MONTAXES DE ESTRUCTURAS METALICAS, SOLDADURA, XESTION DE ROBOTS DE SOLDADURA, MAQUINA DE OXICORTE E PLASMA. TRABALLO A TURNOS E SABADOS POLA TARDE.. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 18/06/2024
PRECÍSANSE ALBANEIS OFICIAIS DE 1º OU 2º CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 18/06/2024
XEROCULTORES/AS PARA CUBRIR VACACIÓNS E OUTROS PERMISOS TITULACIÓN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU EQUIVALENTE 18/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PERSOAL XEROCULTOR PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES. CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA POR IT 18/06/2024
INCORPORACIÓN INMEDIATA. REQUÍRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. VALÓRASE EXPERIENCIA EN POSTOS SIMILARES DE COIDADO DE PERSOAS DEPENDENTES. 18/06/2024
Precísanse operarios/as de fábrica e ferrallistas para empresa de prefabricados de formigón (peóns 18/06/2024
Precísase cociñeiro/a. Requisitos mínimos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: 12 meses mínimo de experiencia. Contrato indefinido a xornada completa, dous días libres a semana, turno partido. 18/06/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: FORMACION EN ATENCION SOCIOSANITARIA. 1 MES DE EXPERIENCIA , PERMISO DE CONDUCIR B. OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. 17/06/2024
É IMPRESCINDIBLE O GRAO OU A DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL --- CARNÉ DE CONDUCIR 17/06/2024
REALIZACIÓN DE ENQUISAS PRESENCIAIS A EMPRESAS DO SECTOR PESQUEIRO PARA OPERACIÓN ESTATÍSTICA OFICIAL, LOCALIZADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS COSTEIROS DA ZONA DE MUROS A FISTERRA, SEGUNDO LISTADO DE EMPRESAS A ENQUISAR E PREVIA CONCERTACIÓN DE CITA. REQUÍRESE TITULACIÓN MÍNIMA DE BACHARELATO, COÑECEMENTOS DE GALEGO NIVEL CELGA 4 E COCHE PROPIO. VALÓRASE EXPERIENCIA NA REALIZACIÓN DE ENQUISAS OU NA ATENCIÓN A CLIENTES. CONTRATO TEMPORAL 2 MESES E XORNADA PARCIAL. 17/06/2024
CONTRATO TEMPORAL E XORNADA COMPLETA (TAMÉN EXISTE A POSIBILIDADE DE MEDIA XORNADA 17/06/2024
OFÉRTASE TRABALLO A TEMPO COMPLETO CON POSIBILIDADE DE CONTRATO INDEFINIDO. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATUTRA Á ENTIDADE EMPREGADORA: DISPOÑER DOS CARNÉS ESPECÍFICOS PARA FONTANERÍA E CALEFACCIÓN ASÍ COMO CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B 17/06/2024
ENFERMEIRO/A PARA RESIDENCIA DE MAIORES E CENTRO DE DÍA 17/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA 17/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: FIGURAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPREGO,TITULACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL, CARNET DE CONDUCIR E ESTAR EMPADROADO/A EN VIGO DESDE O 01/01/23. CONTRATO TEMPORAL MELLORA DA OCUPABILIDADE XORNADA COMPLETA. 17/06/2024
COMERCIAL SEGUROS 17/06/2024
CARNÉ B --- POR TRATARSE DUN CONTRATO BONIFICADO, O TRABALLADOR DEBE SER MENOS DE 30 ANOS 17/06/2024
SOCORRER E VIXIAR ÓS BAÑISTAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ANTAS DE ULLA. OS/AS INTERESADOS/AS DEBERÁN CONTAR COA HABILITACIÓN NECESARIA PARA EXERCER AS FUNCIÓNS DO POSTO. 17/06/2024
REQUISITOS MINIMOS:24 MESES DE EXPERIENCIA EN TRATAMENTOS LÁSER E DE ESTÉTICA// EXPERIENCIA EN APARATOLOXIA/ TITULACION DE FORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR EN ESTETICA INTEGRAL E BENESTAR//COÑECEMENTOS INFORMATICOS//CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 17/06/2024
SOCORRISTA PARA PRAIAS. REQUISITOS: INSCRICIÓN NO REXISTRO CORRESPONDENTE. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 17/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL, A TEMPO COMPLETO REQUISITOS MÍNIMOS ( DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 17/06/2024
CICLO MEDIO DE CARROZARIA. VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA SUA DEMANDA DE EMPREGO 17/06/2024
RECEPCIONISTA-SECRETARIO/A PARA CLÍNICA DENTAL CON FORMACIÓN PROFESIONAL E NIVEL ALTO INGLÉS. OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO. 17/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUISITO IMPRESCINDIBLE: FORMACIÓN EN VIXILANCIA DE SEGURIDADE (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 17/06/2024
PRECÍSASE TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE EN PISOS DE ACOLLIDA NA CORUÑA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: TITULACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL, CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, CARNÉ DE CONDUCIR B E COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA. VALORARASE COÑECEMENTOS EN PRIMEIROS AUXILIOS. OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 17/06/2024
CICLO MEDIO DE ELECTROMECANICA DE VEHICULOS AUTOMOBILES. VALORARASE EXPERIENCIA NO POSTO. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA SUA DEMANDA DE EMPREGO 17/06/2024
XORNADA PARCIAL DE 16 HORAS SEMANAIS. TRABALLO NOCTURNO. NECESARIO ESTAR DESEMPREGADO E DISPOR DA TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL. 17/06/2024
CICLO MEDIO DE SOLDADURA E CALDEIRARIA. VALORARASE EXPERIENCIA NO POSTO. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA SUA DEMANDA DE EMPREGO 17/06/2024
NECESÍTASE PEÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NA COMARCA DE VALDEORRAS.*** XORNADA COMPLETA.*** INCORPORACIÓN INMEDIATA.*** RECOMÉNDASE ÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE, ACTUALICEN O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 17/06/2024
BUSCAMOS UN/HA TRABALLADOR/A PARA FUNCIÓN DE MOZO/A DE ALMACÉN E DE FORMA OCASIONAL PODA CONDUCIR UN CAMIÓN POR SI TEN QUE DESPLAZARSE A ENTREGAR ALGÚN PEDIDO. VALORARASE EXPERIENCIA EN XARDINERÍA E PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO 17/06/2024
MANTEMENTO, REPARACIÓN E POSTA A PUNTO DO AUTOMÓBIL. VALORASE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO. 17/06/2024
. 17/06/2024
PERSOAS CON EXPERIENCIA EN PINTURA E QUE QUEIRAN FORMARSE EN PINTURA DE MAQUINARIA. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA SUA DEMANDA DE EMPREGO 17/06/2024
OFICIAL AGROPECUARIO/A PARA TRABALLAR EN GANDEIRÍA DE VACÚN REALIZANDO TRABALLOS DE COIDADO E ALIMENTACIÓN A ANIMAIS, MUXIDO, ETC. 17/06/2024
Encargarase de realizar as tarefas de asesoramento e tutorización de persoas emprendedoras, para a posta en marcha da súa actividade empresarial, a través de tutorías individuais encamiñadas á elaboración dos diferentes plans de empresa.» Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 17/06/2024
CONTRATO DA MELLORA DA EMPREGABILIDADE. AS FUNCIÓNS A REALIZAR SERÁN: ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE, IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN NO TEMPO LIBRE E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADE PARA O VOLUNTARIADO. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CURSO MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE, ESTAR EMPADROADO NO CONCELLO DE VIGO ANTES DO 01/01/2023 E TER O CELGA 4 DE GALEGO 17/06/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 17/06/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 17/06/2024
Precísase electricista para contrato en prácticas. Deben cumprir os requisitos para formalización de contrato de formación para obtención da práctica profesional. 17/06/2024
Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 17/06/2024
Empresa/Entidade de obras precisa Enxeñeiro Civil Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 17/06/2024
PRECÍSASE PERSOAL PARA ELABORACIÓN DE FERRALLA 17/06/2024
CAMAREIRO CON 6 MESES DE EXPERIENCIA ( A EXPERIENCIA E A OCUPACIÓN DEBERÁN FIGURAR NA DEMANDA 17/06/2024
PRECÍSASE PERSOAL PARA ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS DE FORMIGON. 17/06/2024
AXUDANTE DE COCIÑA PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO INDEFINIDO, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXLCUÍR A SÚA CANDIDATURA. 17/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL, A TEMPO COMPLETO. REQUISITOS MÍNIMOS ( DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 17/06/2024
NECESITASE COCIÑEIRO PARA TRABALLAR EN CELANOVA. CONTRATO TEMPORAL. MUY VALORABLE QUE RESIDA CERCA DA LOCALIDADE DA OFERTA. NON SE TERAN EN CONTA AQUELAS CANDIDATURAS QUE NON TEÑAN NA SUA DEMANDA A OCUPACION REQUERIDA. 17/06/2024
MANIPULACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUETADO, ENVASADO OU ESTUCHADO DO PRODUTO FINAL. TRABALLO A QUENDAS MAÑA, TARDE E NOITE. CONTRATO TEMPORAL. 17/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : EXPERIENCIA MÍNIMA 24 MESES. DISPONIBILIDADE PARA VIVIR ENTRE VIGO E BARCELONA. 17/06/2024
NECESÍTANSE CUBRIR DUAS PRAZAS DE XEROCULTORES/AS EN RESIDENCIA DE MAIORES. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN REGRADA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA OU DE TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU, NO SEU DEFECTO, O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS. 17/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE MAQUINISTA PARA MAQUINARIA DE MOVEMENTO DE TERRAS. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO :EXPERIENCIA DE 6 MESES. PERMISO DE CONDUCIR "B". AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 17/06/2024
REQUÍRENSE PERSOAS DESEMPREGADAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE MÍNIMO DO 33% OU EQUIVALENTE PARA POSTO EN CADEA DE MONTAXE EN CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL SEMANAL DE 34 HORAS. 17/06/2024
OFICIAL AGROPECUARIO/A PARA GANDEIRÍA, REALIZANDO TRABALLO DE COIDADO E ALIMENTACIÓN ANIMAIS, MUXIDO, ETC... 17/06/2024
Precísase condutor/a de camión. Requisitos mínimos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: 3 meses de experiencia, permiso de conducir C e CAP en vigor. 17/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA 17/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE PERSOAL AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS 14/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA, DISCAPACIDADE 40%, INCORPORACIÓN INMEDIATA. OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 14/06/2024
Repartidor/a para facer reparto nunha empresa de recambios. Xornada completa de luns a venres. Imprescindible saber andar en moto. Contrato temporal Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. 14/06/2024
SOCORRER E VIXIAR ÓS BAÑISTAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEDA. OS/AS INTERESADOS/AS DEBERÁN CONTAR COA HABILITACIÓN NECESARIA PARA EXERCER AS FUNCIÓNS DO POSTO. 14/06/2024
ADMINISTRATIVO CUN ANO DE EXPERIENCIA E TITULACIÓN DE ADE --- CONTRATO DE 4 HORAS DIARIAS 14/06/2024
CONDUTOR CAMIÓN BAÑEIRA PARA TRANSPORTE ÁRIDOS //// PERMISO DE CONDUCIR C+E. CAP EN VIGOR . 14/06/2024
PRECÍSASE MONITOR/A DE IOGA.REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA:TITULACIÓN ESPECÍFICA DE MONITOR/A DE OIGA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL. 14/06/2024
CLIMATIZADOR CON EXPERIENCIA E CARNÉ RITE 14/06/2024
CONTRATO FIXO DISCONTINUO. XORNADA COMPLETA. NECESARIO EXPERIENCIA DE 12 MESES E CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. AS PERSOAS CANDIDATAS DEBEN ESTAR DESEMPREGADAS. 14/06/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 14/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
NECESÍTASE OPERARIO DE MAQUINARIA PARA ESTENDER AGLOMERADO E MOVEMENTO DE TERRAS.****CONTRATO INDEFINIDO.****XORNADA COMPLETA.****RECOMÉNDASE ÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE ACTUALICEN O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 14/06/2024
ALBANEL DE 1ª, NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR 14/06/2024
PRECISASE COCIÑEIRO/A PARA RESIDENCIA 3º EDADE MANZANEDA 14/06/2024
PEON DE LA CONSTRUCCION, NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR 14/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : EXPERIENCIA EN REPARACIÓN E COLOCACIÓN DE MOTORES DE PORTALES, PERSIANAS E PORTAS AUTOMATICAS E PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: FISIOTERAPEUTA. FORMACIÓN: GRAO EN FISIOTERAPIA. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
OFICIAL DE 1ª. CONTRATO TEMPORAL POR IT. TITULACIÓN MÍNIMA CS DE ELETROMECÁNICA OU SIMILIAR. VALORARÁSE COÑECEMENTOS PARA MANEXO E CONTROL DE AUTÓMATA E COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 14/06/2024
PRECÍSASE SOCORRISTA.REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN EN SOCORRISMO ACUÁTICO EN PISCINA. MANEXO DE DESA (DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS 14/06/2024
PRECÍSASE ARQUITECTO PARA ESTUDIO NA CORUÑA . REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: EXPERIENCIA EN TRABALLOS DE DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS NA FASE DE EXECUCIÓN, PLANOS DE INSTALACIÓNS, MEMORIA DE CARPINTERÍA. MANEXO DO PROGRAMA BIM E MEDICIÓNS.. XORNADA LABORAL DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATO TEMPORAL 6 MESES 14/06/2024
TAREFAS PERSOAIS DE HIXIENE E COIDADOS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, TAREFAS DE LIMPEZA E ACOMPAÑAMENTO. PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO 14/06/2024
NECESÍTASE MOZO DE ALMACÉN PARA CONTROL DE STOCKS E REPARTO DE MATERIAL, CON COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA BÁSICA, NIVEL USUARIO.***CONTRATO INDEFINIDO.XORNADA COMPLETA.***RECOMÉNDASE AOS INTERESADOS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE, ACTUALICE O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 14/06/2024
AS FUNCIÓNS A DESEMPEÑAR SERÁN: SERVIR AS COMIDAS E BEBIDAS, TOMAR AS COMANDAS OS CLIENTES, PREPARAR AS MESAS PONDO OS MANTEIS E CUBERTERÍA, ASÍ COMO OUTRAS FUNCIÓNS. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UN MÍNIMO DE 6 MESES DE EXPERIENCIA 14/06/2024
PRECÍSASE PERSOAL PARA AXUDA NO FOGAR PARA PRESTAR SERVIZO NO TERMINO MUNICIPAL DE RODEIRO. VALORARASE EXPERIENCIA E FORMACIÓN RELACIONADA COA ATENCIÓN Á PERSOAS DEPENDENTES 14/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: CAMAREIRA/O PARA SERVIZO DE CAFETERÍA EN INTERIOR E TERRAZA. CARNÉ DE CONDUCIR B VALORANSE COÑECEMENTOS DE COCIÑA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA PARCIAL TARDE (32 HORAS SEMANAIS 14/06/2024
AS FUNCIÓNS A REALIZAR SERÁN: PREPARAR, BOLEAR E ESTIRAR A MASA. COMPLETAR AS PIZZAS COS INGREDIENTES DAS RECEITAS ESTABLECIDAS, OPERAR E MANTER O FORNO, REVISAR E XESTIONAR OS INGREDIENTES DAS PIZZAS, COCIÑAR OUTROS PRODUTOS NECESARIOS. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UN MÍNIMO DE 12 MESES DE EXPERIENCIA 14/06/2024
TRABALLO DURANTE A CAMPAÑA DE VERÁN ATA OUTUBRO (CONTRATO FIXO DISCONTINUO 14/06/2024
Esteticista (Técnico de Laser 14/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. NIVEL DE INGLÉS BÁSICO. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 14/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 14/06/2024
PEÓN CONDUTOR REQUISITOS: PERMISO DE CONDUCIR C. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 14/06/2024
Precísase condutor/a-repartidor/a para reparto en Vilagarcía de Arousa e arredores. Requisitos mínimos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: permiso B de conducir e 3 meses de experiencia en reparto. Deberán ter tamén coñecemento do rueiro de Vilagarcía de Arousa e arredores. Contrato indefinido a xornada completa. 14/06/2024
TRABALLO DURANTE A CAMPAÑA DE VERÁN ATA OUTUBRO. CONTRATO FIXO DISCONTINUO E XORNADA PARCIAL. REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR. 14/06/2024
AUXILIAR DE AXUDA NO DOMICILIO. TITULACIÓN DE TÉCNICA/O EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. PERSOAS CON UN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL O MAIOR O 33% 14/06/2024
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA VIXIANCIA DE PISCINAS MUNICIPAIS. ***CONTRATO TEMPORAL DE 72 DÍAS DE DURACIÓN.***XORNADA COMPLETA.***AS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA DEBEN ACTUALIZAR O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 14/06/2024
TITULADO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 14/06/2024
PERSOAL PARA LIMPEZA INDUSTRIAL. PRECISO PERMISO CONDUCIR B1 E COCHE PROPIO 14/06/2024
PRECISASE EMPREGADO ADMINISTRATIVO PARA DEPARTAMENTO LABORAL EN ASESORÍA DA CORUÑA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: DIPLOMATURA OU GRAO EN RRLL, EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 36 MESES, NIVEL ALTO DE OFFICE E A3NOM. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
TEMPORADA DE VERÁN. XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
SOCORRISTA 14/06/2024
SOLÍCITASE PERSOAL PARA REALIZAR TAREFAS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CICLO FP, FORMACIÓN EN PRL E MANIPULACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA 14/06/2024
Auxiliar de recepción instalacións deportivas. 14/06/2024
REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 14/06/2024
PRECÍSASE COIDADOR/A PARA UNHA PERSOA DEPENDENTE NO DOMICILIO. REQUÍRESE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO OU EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO DO 1 AO 18 DE AGOSTO. XORNADA PARCIAL. 14/06/2024
OFÉRTANSE CINCO POSTOS DE PERSOAL AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL. REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO: CICLO DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU SIMILAR, OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO OU SIMILAR, PERMISO DE CONDUCIR "B" E VEHÍCULO PROPIO. 14/06/2024
COCIÑEIRO/A . OFICIAL 2ª. CELGA 3. CONTRATO TEMPORAL . XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 14/06/2024
Precisase dependete de froitería, desempregado, menor de 30 anos, con carné de manipulador de alimentos e experiencia mínima 3 meses 14/06/2024
AUXILIAR DE ENFERMERIA. CELGA 3. CONTRATO TEMPORAL . XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 14/06/2024
NECESÍTANSE 5 MAQUINISTAS ESPECIALIZADOS EN OBRA CIVIL CON EXPERIENCIA NO MANEXO DE RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, ETC, NA CONSTRUCIÓN DE PARQUES EÓLICOS. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN POSTO SIMILAR E PERMISO DE CONDUCIR B. 14/06/2024
IMPRESOR DE SERIGRAFÍA, CON EXPERIENCIA (OFICIAL-AXUDANTE 14/06/2024
NECESÍTANSE 5 ENCOFRADORES ESPECIALIZADOS EN OBRA CIVIL CON EXPERIENCIA NA CONSTRUCIÓN DE PARQUES EÓLICOS. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN POSTO SIMILAR E PERMISO DE CONDUCIR B. 14/06/2024
NECESÍTANSE 5 ALBANEIS ESPECIALIZADOS EN OBRA CIVIL CON EXPERIENCIA EN CONSTUCIÓN DE PARQUES EÓLICOS. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN POSTO SIMILAR E PERMISO DE CONDUCIR B. 14/06/2024
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA VIXIANCIA DE PISCINAS MUNICIPAIS, COA FORMACIÓN REQUERIDA PARA ESTA OCUPACIÓN E INSCRICIÓN NO REXISTRO CORRESPONDENTE..***CONTRATO TEMPORAL DE 90 DÍAS.***XORNADA COMPLETA. 14/06/2024
ALBANEL OFICIAL 1 ª EXPERIENCIA MÍNIMA 60 MESES, CURSO PREVENCIÓN RISCOS E PERMISO DE CONDUCIR 13/06/2024
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO PEON FORESTAL 13/06/2024
Precísase asistente/a domiciliario para ruta fixa en fin de semana (sábado y domingo 13/06/2024
PRECÍSASE MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE PARA ACTIVIDADES DE LECER DE MENORES NON CONCELLO DE PARADELA. 13/06/2024
PRECÍSASE PEON ALBANEL. EXPERIENCIA MINIMA 12 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR. REQUISITOS A VALORAR (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 13/06/2024
NECESÍTASE TEITADOR/A DE LOUSA E PARA COLOCAR CANALONS E OUTRAS CUBERTAS . ***CONTRATO INDEFINIDO***XORNADA COMPLETA***RECOMÉNDASEÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE, PREVIAMENTE, ACTUALICEN O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 13/06/2024
REPOÑEDOR HIPERMERCADO, (a ocupación debe figurar na demanda 13/06/2024
NECESARIO DISPONER DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS OU DOMICILIO OU EQUIVALENTE //// NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO /// DURACIÓN DO CONTRATO 30 DÍAS. XORNADA PARCIAL 30 HORAS SEMANAIS 13/06/2024
PARA CAFETERÍA EN SIGÜEIRO. EXPERIENCIA DE 12 MESES NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 13/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE XEFE/A DE OFICINA TÉCNICA -INTERMODAL. CONTRATO INDEFINIDO(MÍNIMO 2 ANOS 13/06/2024
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 13/06/2024
EMPRESA NECESITA PERSOAL DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS, OFICINAS, ASEOS E VESTIARIOS CON EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES, CARNET DE CONDUCIR TIPO B E DISCAPACIDADE. OS CANDIDATOS DEBEN ESTAR DESEMPREGADOS. OFRECESE CONTRATO PARCIAL TEMPORAL DUN MES E 20 HORAS SEMANAIS PARA CUBRIR UNHA IT REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSONA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 13/06/2024
Para traballar nunha xestoría. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 13/06/2024
Socorrista 13/06/2024
OFERTAN CONTRATO TEMPORAL Á MEDIA XORNADA. **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 13/06/2024
CONDUTORES DE CAMIÓN TRES EIXOS, BAÑEIRA E CAMIÓN GUINDASTRE EN OBRA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO. REQUISITOS MÍNIMOS: PERMISOS C1, C E C+E E 24 MESES DE EXPERIENCIA. REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 13/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR O 33% E TITULACIÓN EN ENFERMERÍA. VALÓRASE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR. 13/06/2024
PRECÍSASE SOCORRISTA PARA LABORES DE VIXIANZA E PREVENCIÓN NA PISCINA MUNICIPAL. 13/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER UN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33% E GRAO EN FISIOTERAPIA.VÁLORASE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR. 13/06/2024
XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 13/06/2024
Empresa solicita persoa con experiencia en montaxe de mobles e coñecementos de carpintería. Deberá ter boa condición física para mover e manipular constantemente mercadorías. » Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 13/06/2024
PERSOA PARA REPARTO PANADERÍA EN FURGONETA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ CONDUCIR B. 13/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO E POSILIDADE DE XORNADA COMPLETA OU PARCIAL (VARIOS HORARIOS 13/06/2024
MARIÑEIRO PESCADOR CON CONTRATO INDEFINIDO. REQUISITO CARNET MARIÑEIRO PESCADOR. INCORPORACIÓN INMEDIATA. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA DANDIDATURA. 13/06/2024
CAMAREIRO DE BARRA E COMEDOR. CONTRATO TEMPORAL 13/06/2024
2 POSTOS NO CENTRO DE DÍA DE RIBADEO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA (CUBRIR VACACIÓNS E ITS 13/06/2024
PERSOA PARA AXUDANTE PANADERÍA EN OBRADOR. TURNO DE DÍA. CARNÉ CONDUCIR B. 13/06/2024
2 POSTOS NO CENTRO DE ATENCIÓN DE PERSOAS MAIORES DE A PONTENOVA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA (CUBRIR VACACIÓNS E ITS 13/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS: 3 MESES DE EXPERIENCIA EN LIMPEZA DE OFICINAS E DESPACHOS//AS PERSOAS CANDIDATAS DEBEN ESTAR DESEMPREGADAS E TER UN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%//CONTRATO POR 30 DÍAS A XORNADA PARCIAL DE 22,5 HORAS SEMANAIS. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 13/06/2024
EMPRESA NECESITA COIDADOR PARA ACOMPAÑAMENTO A PERSOAS CON DIVERSIDADE INTELECTUAL NAS ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA, HIXIENE, ALIMENTACIÓN , SAIDAS NO ENTORNO E CAMPAMENTOS REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 13/06/2024
IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL DE TARDE. 13/06/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NA CORUÑA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: NON SE REQUIRE EXPERIENCIA PROFESIONAL IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA LABORAL COMPLETA 13/06/2024
SOLDADOR/A E MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LIXEIRAS CON: 60 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL CON PRL BÁSICO EN CONSTRUCCIÓN DE 60H, E CURSO ESPECÍFICO DO POSTO DE 6 HORAS(SEGUNDO CICLO FORMATIVO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN, METAL, INSTALACIÓN, REPARACIÓNS, MONTAXES, ESTRUTURAS METÁLICAS, CERRAXERÍA E CARPINTERÍA METÁLICA. 13/06/2024
SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORAL. 13/06/2024
CAMAREIRO CON EXPERIENCIA PARA TRABALLAR NA CAFETERÍA DUN CENTRO DEPORTIVO A 10 KM DE LUGO --- E IMPRESCINDIBLE TER MEDIO DE TRANSPORTE 13/06/2024
MÍNIMO TRES MESES DE EXPERIENCIA// CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO E/OU EN INSTITUCIÓNS// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ: 10 HORAS SEMANAIS// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 13/06/2024
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA DA PERSOA SOLICITANTE Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN EN PERRUQUERÍA E 2 ANOS DE EXPERIENCIA NA PROFESIÓN. VALORARANSE COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. 13/06/2024
PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIAR PARA A ATENCIÓN DO POSTO DE PRIMEIROS AUXILIOS. * REQUISITOS: - TITULACIÓN: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU EQUIVALENTE. - INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPREGO EN SITUACIÓN DE DESEMPREGADO OU OCUPADO. - PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E VEHÍCULO PROPIO. PROBA DE SELECCIÓN O 24 DE XUÑO ÁS 10:00 HORAS NO CONCELLO DE BARREIROS BASES PUBLICADAS NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE BARREIROS 13/06/2024
NECESÍTASE COCIÑEIRO/A PARA A ELABORACIÓN DE KEBAB, PIZZAS E HAMBURGUESAS .***CONTRATO INDEFINIDO.XORNADA COMPLETA..*** RECOMÉNDASE ÁS PERSOAS INTERESADAS EN VINCULARSE A ESTA OFERTA QUE ACTUALICEN O SEU CURRÍCULUM NA OFICINA DE EMPREGO. 13/06/2024
Auxiliar de axuda no fogar para atención en domicilio, apoio nas ABVD da persona usuaria, cociña e mantemento do fogar. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 13/06/2024
fisioterapeuta para cubrir vacacions 35 horas semanais 13/06/2024
MAQUINISTA PARA O MANEXO DE ESCAVADORAS DE OBRA CIVIL. REQUISITOS: CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA O MANEXO DE ESCAVADORAS + FORMACIÓN PRL "OPERADOR MAQUINARIA MOVEMENTO TERRAS" + PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN: PERMISO DE CONDUCIR TIPO C, CAPACITACIÓN PARA O MANEXO DE DUMPERS DE OBRA CIVIL. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 13/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE. CONTRATO TEMPORAL (ANUAL 13/06/2024
AXUDANTE DE COCIÑA PARA TRABALLAR EN RESIDENCIA DE MAIORES 13/06/2024
PRECÍSASE PERSOAL DE ALBAÑILERÍA OFICIAL DE 2ª OU 1ª E CON PERMISO DE CONDUCIR. ESTES REQUISITOS DEBEN DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á OFERTA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 13/06/2024
Precísanse 2 asistentes domiciliarios para atención e apoio nas tarefas os usuarios no fogar a tempo parcial (entre 10-20 horas semanais 13/06/2024
PARA RESIDENCIA DE MAIORES// DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERIA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA PARCIAL DE 10 HORAS SEMANAIS// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 13/06/2024
CONDUTOR-REPARTIDOR CON FURGONETA --- CARNÉ B --- IMPRESCINDIBLE, EXPERIENCIA 13/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVÍAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA MÍNIMA 3 MESES E CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE (33% OU SUPERIOR 13/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE CONDUTOR/A DE CAMIÓN- REPARTIDOR/A DE CAIXAS DE BEBIDAS PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA . REQUISITOS QUE HAN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS: PERMISO DE CONDUCIR "C" E CAP EN VIGOR. AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 13/06/2024
ELECTROMECANICO OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA . TEREFAS: ABANDERAR AS TAREFAS DE DIAGNOSTICO DO TALLER E COLABORAR NA REPACION DOS VEHICULOS. FORMACION: CICLO MEDIO OU SUPERIOR EN ELECTROMECANICA OU AUTOMOCION.. PERMISO DE CONDUCIR 13/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO INDEFINIDO, A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN : EXPERIENCIA PREVIA. 13/06/2024
Precísase formador de formación non regulada para impartir talleres formativos sobre competencias dixitais básicas. Requisitos que deben constar na demanda de emprego: Formación en algunha das seguintes titulacións: Pedagoxía, Maxisterio, Educación Social, Animación sociocultural e/ou Tecnoloxía e 6 meses de experiencia. Deberán ter acreditado tamén permiso de conducir B e vehículo propio. Contrato indefinido a xornada parcial: 20 horas semanais. 13/06/2024
Precísase auxiliar de enfermería. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Formación como Técnico en coidados auxiliares de enfermería ou Técnico en Atención a persoas en situación de Dependencia ou Certificado de profesionalidade de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institución sociais. Contrato temporal a xornada completa. 12/06/2024
Precísase enfermeiro/a. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Diplomatura ou Grao en Enfermería. Contrato indefinido a xornada completa. 12/06/2024
ALBANEIS OFICIAIS 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA PÚBLICA E CIVIL. 12/06/2024
ENCOFRADORES/AS OFICIAIS 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA PÚBLICA E CIVIL. 12/06/2024
REALIZAR MANTEMENTO PREVENTIVO E CORRECTIVO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO E OUTROS. REPARACIÓNS E TAREFAS DE CARPINTERÍA E PINTURA. EXPERIENCIA MÍNIMA DUN ANO EN POSTO SIMILAR. CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA. 12/06/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA SAF DO CONCELLO DO INCIO. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. 12/06/2024
PRECÍSASE ENTREVISTADOR/ENQUISADOR PARA A REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS NO CONCELLO DE SARRIA. ESTUDOS DE BACHARELATO OU EQUIVALENTE. 12/06/2024
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO OU FORMACION PROFESIONAL DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES OU DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E TER VEHICULO PROPIO. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO 12/06/2024
Para unha BOLSA FEUGA, búscase un TÉCNICA/O DE PROXECTOS. Requisitos imprescindibles que deben constar no seu CV: Dispoñibilidade BOLSAS FEUGA, obter a titulacion de GRAO ou TËCNICO SUPERIOR DE FP nos 3 último anos, ser menor de 31 anos. Titulacións relacionadas co posto: ARQUITECTURA-INGENIERIA INDUSTRIAL-DELINEACIÓN- INGENIERIAS TÉCNICAS. Non ter experiencia en posto similar. Outros requisitos: carné de conducir B. 12/06/2024
CONTRATO TEMPORAL, XORNADA PARCIAL, 20 HORAS SEMANAIS. REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDITATURA: 12 MESES DE EXPERIENCIA E CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 12/06/2024
XORNADA PARCIAL. REQUISITO MÍNIMO: PERMISO DE CONDUCIR TIPO D (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 12/06/2024
Formador en competencias dixitais para impartir talleres formativos sobre competencias dixitais básicas. Formación en educación e tecnoloxía e experiencia con nenas/os e adolescentes. Habilidades comunicativas e coñecementos pedagóxicos. Imprescindible permiso de conducir e vehículo propio. Xornada parcial de 20 horas semanais 12/06/2024
REQUÍRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO D, CAP ACTUALIZADO E TARXETA DE TACÓGRAFO //PARA REALIZAR SERVIZO DE LÍNEA REGULAR EN SANTIAGO//CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA . OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 12/06/2024
DOUS POSTOS DE AXUDANTE DE CAMAREIRO/A. XORNADA COMPLETA, CONTRATO PARA TEMPADA DE VERÁN. 12/06/2024
CONTRATO TEMPORAL POR IT. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 12/06/2024
MÉDICO/A PARA RESIDENCIA DE MAIORES. TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN MEDICINA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL DE 35 HORAS SEMANAIS. 12/06/2024
REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA PARCIAL (80 HORAS MENSUAIS 12/06/2024
REALIZACIÓN DE ENQUISAS DOMICILIARIAS. CONTRATO FIXO-DISCONTINUO, XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA: ESTUDOS MÍNIMOS BACHARELATO, PERMISO DE CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO. 12/06/2024
UN ANO DE EXPERIENCIA --- LICENCIADO OU GRADUADO EN ADE 12/06/2024
REALIZACIÓN DE TRABALLOS DE FONTANERÍA E ALBAÑILERÍA (REFORMAS 12/06/2024
CAMAREIRO/A EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES. SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. CONTRATO PARCIAL 25 HORAS SEMANALES. CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 12/06/2024
PARA RESIDENCIA DE MAIORES// TÉCNICO EN FARMACIA E PARAFARMACIA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS// OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 12/06/2024
REALIZACIÓN DE ENQUISAS DOMICILIARIAS. CONTRATO FIXO-DISCONTINUO, XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA: ESTUDOS MÍNIMOS BACHARELATO, PERMISO DE CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO. 12/06/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: ENFERMEIRA/O PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA. GRAO OU DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A XORNADA COMPLETA. 12/06/2024
CAMAREIRA/O DE PISOS DE HOSTELERÍA CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE MESES. ZONA A LAMA 12/06/2024
PARA TAREFAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE CHANS, RETIRADA DE LIXOS. ESTUDOS PRIMARIOS E 1 MES DE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL DE 30 DÍAS A XORNADA COMPLETA. 12/06/2024
PRECÍSASE AXUDANTE DE COCIÑA PARA TEMPORADA ESTIVAL NA ZONA DE NIGRÁN EN PRADO. EXPERIENCIA: 3 MESES HORARIO DE 11 Á 23 H (TURNOS 12/06/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE ENFERMERÍA / XEROCULTOR/A PARA CUBRIR VACACIÓNS. XORNADA A TEMPO COMPLETO. TITULACIÓN: TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE. 12/06/2024
PRECÍSANSE CAMAREIROS/AS PARA ZONA DE NIGRÁN-PRADO TEMPADA ESTIVAL EXPERIENCIA: 3 MESES HORARIO: 11 Á 23 H. (TURNOS 12/06/2024
CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL (20 HORAS Á SEMANA 12/06/2024
DOUS POSTOS DE CAMAREIRO EN PORTO DO SON CON CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 12/06/2024
PRECÍSASE XEROCULTORES / AS PARA CUBRIR VACACIÓNS, PERMISOS E ITS EN CENTRO DE DÍA E VIVENDA COMUNITARIA. CONCELLOS ABADÍN/RIOTORTO. REQUISITOS: - CM AUXILIAR ENFERMERÍA OU CICLO MEDIO ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. - CELGA 3. 12/06/2024
CONDUTOR- REPARTIDOR PARA PRODUCTOS CONXELADOS. PERMISO CONDUCIR E CAP CONTRATO INDEFINIDO 12/06/2024
CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA DE 6 MESES NA OCUPACIÓN SOLICITADA E CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 12/06/2024
REALIZACIÓN DE ENQUISAS DOMICILIARIAS (CONCELLOS DE CANGAS, MOAÑA, SOUTOMAIOR E FORNELOS DE MONTES 12/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVÍAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA SON¿OFICIAL DE PRIMEIRA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA E CARNÉ DE CONDUCIR B1. XORNADA DE TRABALLO A TEMPO COMPLETO E TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO. 12/06/2024
fisioterapeuta 30 horas semanais de luns a venres 12/06/2024
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A CON EXPERIENCIA E TITULACIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA OU GRAO ARQUITECTURA, PARA XESTIONAR A EXECUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN E REDACCIÓN INFORMES VALORACIÓN. 12/06/2024
OPERADOR DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS PARA XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE ALARMAS RECIBIDAS NO CENTRO DE CONTROL. (HORARIO EN QUENDAS MAÑÁ, TARDE , NOITE, FINS DE SEMANA E FESTIVOS 12/06/2024
NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: TITULACIÓN DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. PERMISO DE CONDUCIR B1 E VEHÍCULO PROPIO. 12/06/2024
CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO A XORNADA COMPLETA. FUNCIÓNS: APOIO AOS CAMAREIROS-AS DO RESTAURANTE. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, 12/06/2024
PRECÍSASE TERAPEUTA OCUPACIONAL NUN CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES EN CERDEDO-COTOBADE PARA COBERTURA DE VACACIÓNS. CONTRATO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA: GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL OU EQUIVALENTE. 12/06/2024
ENXEÑEIRO/A OBRA PÚBLICA OU CIVIL CON FORMACIÓN GRAO OU ENXEÑERÍA OBRAS PARA ORGANIZACIÓN, XESTIÓN PROCEDEMENTOS E MAQUINARIA NECESARIA EN OBRA. 12/06/2024
PRECÍSASE ENQUISADOR/A PARA REALIZAR ENQUISAS DOMICILIARIAS OFICIAIS; E NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR, AS ZONAS DE TRABALLO SERÁN POIO, RIBADUMIA, MEIS, BARRO, MOAÑA, PORTAS E CERDEDO-COTOBADE.CONTRATO FIXO DISCONTINUO. 12/06/2024
CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA DE 6 MESES NA OCUPACIÓN SOLICITADA E CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 12/06/2024
PERSOA PARA LIMPEZA DE OFICINA CON EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN, XORNADA PARCIAL. 12/06/2024
PRECISASE FISIOTERAPEUTA CON DIPLOMATURA/GRAO EN FISIOTERAPIA. CON COÑECEMENTOS EN PILATES E HIDROTERAPIA. CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA 12/06/2024
FORMADOR/A PARA IMPARTIR TALLERES SOBRE COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS. REQUÍRESE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN FORMACIÓN CON NENOS/AS E ADOLESCENTES E CARNÉ DE CONDUCIR. NECESARIA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN E/OU TECNOLOXÍA. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA PARCIAL. 12/06/2024
CONDUTOR-A DE CAMIÓN E/OU PALISTA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA DE 12 MESES NA OCUPACIÓN SOLICITADA E PERMISO DE CONDUCIR C. 12/06/2024
Xefe de administración para centro en Bueu con estudos de diplomatura, licenciatura ou ciclo superior de administración con manexo de contabilidade, xestión de cobros, proveedores, facturación, tareas administrativas e xestión laboral. Manexo de excel alto e experienza en posto de 12 meses 12/06/2024
CAMAREIROS, EN XERAL (AXUDANTE 12/06/2024
RESIDENCIA DE PERSOAS CON DISCAPCIDADE INTELECTUAL OFERTAN CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN POR VACACIÓNS Á XORNADA COMPLETA. **REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1ª 12/06/2024
NOMEAMENTO PARA CUBRIR POSTO DE INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL MÉDICO NA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES DA XUNTA DE GALICIA. TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE LICENCIATURA OU GRAO EN MEDICINA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. XORNADA COMPLETA DE MAÑÁ. 12/06/2024
REQUISITOS MINIMOS: NIVEL FORMATIVO , CICLO DE F.P. DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACION E FINANZAS.//IDIOMA: FRANCÉS NIVEL AVANZADO. TAREFAS DO POSTO REALIZACION E SEGUIMENTO DOS PRESUPOSTOS E CONFECCIÓN DE PEDIDOS//COÑECEMENTOS DE PAQUETE OFFICE . OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 12/06/2024
LIMPEZA EN HOTEIS E APARTAMENTOS TURÍSTICOS. REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA PARCIAL. 11/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. REQUÍRESE CICLO MEDIO DE ENFERMARÍA, ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES OU CERTIFICADO PROFESIONAL EQUIVALENTE. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 11/06/2024
PRECÍSASE ASISTENTE DOMICILIARIO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE: TITULACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, PERMISO DE CONDUCIR (A, B 11/06/2024
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA. REQUSITOS (QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA 11/06/2024
Peón menor de 30 anos, para industria metalúrxica. Contrato temporal. Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. 11/06/2024
Fontaneiro/a oficial de primeira para instalacións de fontanería. Requisitos: * Experiencia mínima dun ano en posto similar. * Disposición para traballos en domicilios. Contrato indefinido Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. 11/06/2024
ENFERMEIRO/A , (necesario que tanto a ocupación como a titulación figuren na demanda 11/06/2024
PERSOAL DE LIMPEZA CON EXPERIENCIA PREVIA NO SECTOR. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL DE TARDE, 6 HORAS SEMANAIS. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 11/06/2024
MECÁNICO DE VEHÍCULOS. CONTRATO INDEFINIDO. IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DUN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE 11/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR. TITULACIÓN ESIXIDA: ENXEÑEIRO DE MONTES, ENXENEIRO TÉCNICO FORESTAL, TS EN XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DE RECURSOS NATURAIS, TÉCNICO EN TRABALLOS FORESTAIS OU FORMACIÓN EQUIVALENTE. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 11/06/2024
PROCESO SELECTIVO PARA POSTO DE COCIÑEIRO/A PARA ESCOLA INFANTIL PARA COBERTURA DE VACACIÓNS 11/06/2024
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E 3 ANOS DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL. VALORARANSE COÑECEMENTOS EN COMIDA VEGANA 11/06/2024
REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA PARCIAL (80 HORAS MENSUAIS 11/06/2024
En Caldas de Reis búscase persoa especialista en ENCOFRADO. Requisito imprescindible que debe constar no seu CV: ser OFICIAL PRIMEIRA. Outros requisitos que se valorarán son: carné de conducir B. Ofrécese un contrato indefinido de xornada completa. 11/06/2024
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E 3 ANOS DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. VALORARANSE COÑECEMENTOS EN COMIDA VEGANA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. 11/06/2024
CAMAREIRO/A PARA CHIRINGO DE PRAIA NA ZONA DE ALDÁN. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA COMPLETA 11/06/2024
MECÁNICO/A DE CAMIÓNS. VALÓRASE EXPERIENCIA E ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN AUTOMOCIÓN 11/06/2024
CAMAREIRO/A, CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA, VALORARANSE COÑECEMENTOS DE IDIOMAS, MANIPULADOR DE ALIMENTOS E EXPERIENCIA. TRABALLO EN FINS DE SEMANA E NOCTURNO. 11/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVÍAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA SON: OFICIAL DE SEGUNDA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES. XORNADA DE TRABALLO A TEMPO COMPLETO E CONTRATO DE TRABALLO INDEFINIDO. 11/06/2024
Realización de rutas diarias para visitar a clientes en Pontevedra e Ourense, levar ferramenta, recoller e facer pedidos. 11/06/2024
TRES POSTOS DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA COIDADOS A PERSOAS DEPENDENTES. FORMACIÓN: AUXILIAR DE ENFERMERIA, CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE OU XERICULTOR. 11/06/2024
LOGOPEDA PARA ATENCION TEMPRÁ, CON GRADO UNIVERSITARIO DE LOGOPEDIA. EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES EN ATENCION TEMPRANA OU MASTER/ POSTGRADO EN ATENCION TEMPRÁ. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 11/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E DE XARDINERÍA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA . REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO: EXPERIENCIA DE 12 MESES . PERMISO DE CONDUCIR "B". VALORARASE : FORMACIÓN NA RAMA DE MECÁNICA , E EXPERIENCIA EN MECÁNICA DE VEHÍCULOS INDUSTRIAIS. AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E QUE NON ESTEAN INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 11/06/2024
REQUIRENSE 6 MESES DE EXPERIENCIA PARA ATENCION E ASISTENCIA DUNHA PERSOA DEPENDENTE//XORNADA DE DÚAS HORAS SEMANAIS POLA TARDE CON POSIBILIDADE DE AUMENTO DE XORNADA.// UBICACION DO POSTO: AS PERSOAS CANDIDATAS DEBERÁN DESPRAZARSE ÁS AFORAS DE SANTIAGO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA.. 11/06/2024
PRECÍSASE XEROCULTOR/A , COIDADOR/A DE PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS. REQUISITOS MÍNIMOS: TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA OU TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS, PERMISO DE CONDUCIR B1. OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 11/06/2024
PRECÍSASE CHAPISTA PARA TALLER DE AUTOMOCIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 10/06/2024
ENFERMEIRO/A PARA CAPD. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 10/06/2024
TRANSPORTE MERCADURIAS POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA E A NIVEL NACIONAL. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CARNET DE CONDUCIR C+E, TARXETA DE CUALIFICACIÓN CONDUTOR (CAP 10/06/2024
PERSOAL DE LIMPEZA PARA UNHA NAVE NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE RÁBADE ---- TRES MESES DE CONTRATO E HORARIO DE 6:00 A 14:00 H. 10/06/2024
CONTRATO TEMPORAL A TEMPO PARCIAL 32 HORAS/SEMANAIS. 10/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A . CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE HAN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE DEBEN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO: FORMACION PROFESIONAL NA RAMA ADMINISTRATIVA. DOUS ANOS DE EXPERIENCIA.PERMISO DE CONDUCIR "B" . COÑECEMENTO DE ESPAÑOL. FUNCIÓNS : AS PROPIAS DUN /HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, FACTURACIÓN...; AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E QUE NON ESTEAN INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 10/06/2024
AS PERSOAS CANDIDATAS DEBERÁN TER DISCAPACIDADE//REQUIRENSE 3 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 10/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE ENFERMEIRO/A PARA ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUSITOS QUE HAN DE CUMPRIR AS PERSOAS CANDIDATAS E QUE HAN DE FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO: GRAO / DIPLOMATURA EN ENFERMEIRÍA. INFORMATICA NIVEL BÁSICO. VALORARASE: CAPACIDADE DE TRABALLO EN EQUIPO, E APTITUDE E ACTITUDE PARA ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES. AS PERSOAS COMUNITARIAS NON RESIDENTES EN ESPAÑA E NON INSCRITAS COMO DEMANDANTES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR NOS TELÉFONOS INDICADOS. 10/06/2024
OFRECEN CONTRATO INDEFINIDO Á XORNADA COMPLETA.**REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, QUE DEBEN DE FIGURAR NA SUA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A SUA CANDIDATURA: (1º 10/06/2024
PEÓN DA CONSTRUCCIÓN. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITO IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA. 10/06/2024
CONTRATO DE FORMACION EN ALTERNANCIA CO TRABALLO PARA MENORES DE 30 ANOS. PINTURA DE INTERIOR E EXTERIOR E COLOCACION DE ILLAMENTO TERMICO EN FACHADAS. DURACION DO CONTRATO DE 365 DÍAS A XORNADA COMPLETA. 10/06/2024
Monitor del Albanelería para Obradoiro de emprego Comarca Ancares VI 10/06/2024
PINTOR DE COCHES OF DE 1ª . IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DUN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAE. 10/06/2024
DURACION DO CONTRATO 70 DÍAS A XORNADA COMPLETA. CARNE DE MANIPILADOR DE ALIMENTOS. 10/06/2024
COCIÑEIRO/A PARA RESIDENCIA. CONTRATO TEMPORAL 37 HORAS SEMANAIS CON TURNOS ROTATIVOS DE LÚNS A DOMINGO DE MAÑÁN E DE TARDE 10/06/2024
IMPRESCINDIBLE ESTAR DESEMPREGADO/A E TER TITULACIÓN DE SOCORRISTA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 10/06/2024
REQUIRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO C, CAP E CARNÉ DE CARRETILLA ELEVADORA. REPARTO DE MERCANCÍA PALETIZADA POLA ZONA DE LALÍN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 10/06/2024
LIMPEZA DE COCIÑA DE HOTEL. EXPERIENCIA DEMOSTRADA. PERMISO DE CONDUCIR B1. XORNADA COMPLETA A TURNOS. HORARIO: DE 08 A 16 H. E DE 16H A 24 HORAS. 10/06/2024
AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA CENTRO DE DIA CON CARNET DE CONDUCIR TIPO B, PARA REALIZAR TRANSPORTE, CON COÑECEMENTOS DE MICROSOFT OFFICE NIVEL BASICO. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 10/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITO MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 10/06/2024
PRECÍSASE PINCHE DE COCIÑA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA: CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. 10/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 10/06/2024
XEFE DE COCIÑA PARA RESTAURANTE. REQUÍRESE MÍNIMO UN ANO DE EXPERIENCIA 10/06/2024
PRECÍSANSE TRES AXENTES COMERCIAIS DE SEGUROS PARA O DESENROLO DE TAREFAS DE COMERCIALIZACIÓN E VENDA DE SEGUROS XERAIS E PERSOAIS. VALORARASE A EXPERIENCIA COMERCIAL E A EXPERIENCIA NA ATENCIÓN O CLIENTE. IMPRESCINDIBLE DISPOR DE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B, E VEHÍCULO PROPIO 10/06/2024
SOCORRISTA-PATRÓN DE EMBARCACIONS DEPORTIVAS A MOTOR PARA A VIXIANCIA DOS AREAIS DURANTE A ÉPOCA ESTIVAL. 10/06/2024
EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS 10/06/2024
Para traballar nun restaurante. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 10/06/2024
ALBANEL (PEÓN, OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA 10/06/2024
PRECÍSANSE DOUS ENFERMEIROS PARA CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE LÁNCARA. 10/06/2024
Albanel oficial de 2ª preferiblemente. Requisitos: * Curso PRL de 60 H. minimo 6 H. presenciais. Contrato indefinido. Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. 10/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA DUNHA BAIXA E PERIODOS VACACIONAIS 10/06/2024
DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE PANADERIA E BOLERIA( INAF01EXP 10/06/2024
TÉCNICO/A EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS REQUISITOS MÍNIMOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS OU ECONÓMICAS CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA 10/06/2024
IMPRESCINDIBLE 2 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. RUTA SANTIAGO-MADRID-SANTIAGO. TRABALLO NOCTURNO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. 10/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: EXPERIENCIA MINIMA 3 MESES. OFRECESE CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO PARCIAL 35 HORAS SEMANAIS 10/06/2024
Teleoperadores/as para Call Center - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 07/06/2024
AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA RESIDENCIA DE MAIORES. REQUISITOS: TCAE. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 07/06/2024
PRECÍSASE PERRUQUEIRA/O A TEMPO COMPLETO. CONTRATO INDEFINIDO. VALÓRASE FORMACIÓN EN PERRUQUERÍA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 07/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE XEROCULTOR/A PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES . CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA DE VACACIÓNS 07/06/2024
PRECÍSASE MÉDICO REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 07/06/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA 07/06/2024
PRECÍSASE PEÓN/A DE LIMPEZA INDUSTRIAL DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA: ESO. 3 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR B. COCHE PROPIO. CONTRATO TEMPORAL XORNADA COMPLETA. 07/06/2024
FUNCIÓNS: REALIZAR A MONTAXE DE PANEIS, TEITOS E ELEMENTOS AUXILIARES, REALIZAR O TRAZADO, TRABALLOS DE RASTRELADO, COLOCACIÓN DE PANEIS DE LAMAS DE TEITO E INSTALAR PORTAS, FIESTRAS E OUTROS ELEMENTOS. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CATEGORÍA DE OFICIAL CUN MÍNIMO DE 24 MESES DE EXPERIENCIA NO POSTO E CARNET DE CONDUCIR. VALÓRASE TER FORMACIÓN DE 50H EN PRL. 07/06/2024
TAREFAS DE PROGRAMACIÓN CONTROL EN MAQUINAS CORTE LASER, CORTE PLANA E SERRA TALADORA. QUENDA ROTATIVA DE MAÑA E TARDE. VALORASE EXPERIENCIA E/OU FORMACIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 07/06/2024
TAREFAS MONTAXE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN TALLER. QUENDA ROTATIVA DE MAÑA E TARDE. VALORASE EXPERIENCIA E/OU FORMACIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 07/06/2024
TAREFAS SOLDADURA MIG. QUENDA ROTATIVA DE MAÑA E TARDE. VALORASE EXPERIENCIA E/OU FORMACIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO 07/06/2024
AS PERSOAS CANDIDATAS TEÑEN QUE CUMPLIR OS SEGUINTES REQUISITOS, TITULACIÓN REQUERIDA: GRAO EN ENFERMERÍA, DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA OU ENFERMEIRO ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA XERIÁTRICA. XORNADA DE TRABALLO COMPLETA E CONTRATO DE TRABALLO INDEFINIDO. 07/06/2024
Posto no Centro Residencial de Vilardevós * Para cobertura de vacacións * Xornada de 21 horas semanais 07/06/2024
AS FUNCIÓNS A REALIZAR SERÁN: REALIZAR A INSTALACIÓN DE SUBPAVIMENTOS; PREPARACIÓN E APLICACIÓN DE PISOS DE MORTEIRO, FLOTANTES, AUTONIVELANTES, SOBRE ANGULARES..., REALIZAR A INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS VINÍLICOS, VINÍLICOS DE IMITACIÓN MADEIRA, MOQUETA... OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: SER OFICIAL, TER UNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES NO POSTO E TER CARNET DE CONDUCIR. O REQUISITO ADICIONAL QUE SE VALORARÁ NA SELECCIÓN É: TER FORMACIÓN DE 50H DE PRL QUE HABILITE PARA REALIZAR A FUNCIÓN DE RECURSO PREVENTIVO 07/06/2024
Necesítase un psicólogo/a para cubrir unha baixa. O contrato será temporal (aproximadamente un mes 07/06/2024
CHAPISTAS DE COCHES. CONTRATO INDEFINIDO. IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DUN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. 07/06/2024
AXUDANTE AUXILIAR DE MECANICO CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E PERIMISO DE CONDUCION TIPO B. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA SUA DEMANDA DE EMPREGO. 07/06/2024
FUNCIÓNS A REALIZAR : APLICAR O POLIURETANO INXECTADO OU EN COLADA. OBTER MEZCLAS SEGUINDO AS FÓRMULAS DEFINIDAS E REALIZAR A TRANSFORMACIÓN DESTAS MEZCLAS RESPONSABILIZÁNDOSE DA POSTA A PUNTO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE FABRICACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CATEGORÍA OFICIAL CUNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES NO POSTO E TER CARNET DE CONDUCIR. O REQUISITO ADICIONAL QUE SE VALORARÁ NA SELECCIÓN É: TER FORMACIÓN DE 50H DE PRL QUE HABILITE PARA A FUNCIÓN DE RECURSO PREVENTIVO. 07/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PEÓN / PEOA PARA LIMPEZA DE MAQUINARIA , CINTAS DE PRODUCIÓN E PLANTA DUNHA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA (REQUÍRESE ESFORZO FÍSICO 07/06/2024
REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO NA OCUPACIÓN E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. CONTRATO INDEFINIDO 07/06/2024
FUNCIÓNS A REALIZAR: PREPARAR OS TABOLEIROS CON FIBRA DE VIDRO E POLIESTER PREPARANDO PREVIAMENTE OS COMPONENTES EN TALLER E ABORDO. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CATEGORÍA OFICIAL CUNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES, CARNET DE CONDUCIR E DISPOÑIBILIDADE PARA REALIZAR DESPRAZAMENTOS. VALÓRASE FORMACIÓN DE 50H DE PRL. 07/06/2024
CONTRATO DE TRABALLO TEMPORAL ( TRES MESES 07/06/2024
ALBANEL (OFICIAL -AXUDANTE 07/06/2024
REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: 3 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN COMO MÍNIMO, DISCAPACIDADE MÍNIMA DUN 33%, DESEMPREGADO/A, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B, ESTUDIOS PRIMARIOS. XORNADA A TEMPO PARCIAL. VALORABLE EXPERIENCIA EN CENTROS PÚBLICOS. 07/06/2024
Comercial ( asesor enerxético 07/06/2024
PRECÍSANSE ASISTENTES DOMICILIARIOS PARA PRESTAR SERVIZO DENTRO DO TÉRMINO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VALGA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: PERMISO B DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. VALORARASE ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO e A EXPERIENCIA PROFESIONAL. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA PARCIAL DE 30 HORAS SEMANAIS. 07/06/2024
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA SOPORTE A PERSOASUSUARIAS, INSTALACIÓN EQUIPOS, CONFIGURACIÓN E POSTA EN MARCHA, COORDINACIÓN E SUPERVISIÓN. RESPONSABLE CIBERSEGURIDADE E APOIO XESTIÓN REDES SOCIAIS. OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO. 07/06/2024
PARA COORDINACION DE SERIVIZO DE AXUDA A DOMICILIO. NECESARIO VEHICULO PROPIO E MNIMA EXPERIENCIA EN AXUDA A DOMICILIO.OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 07/06/2024
CONTRATO INDEFINIDO. REQUÍRESE GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL OU EQUIVALENTE. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 07/06/2024
EDUCADOR/A SOCIAL PARA TRABALLAR CON MENORES REQUISITOS MÍNIMOS: GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL + PERMISO DE CONDUCIR B + CARNÉ DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 07/06/2024
OFÉRTANSE 2 POSTOS DE SOCORRISTA EN MONTERROSO. CONTRATO TEMPORAL (3 MESES APROX 07/06/2024
PRECISANSE CAMAREIROS/AS PARA CUBRIR DOUS POSTOS DE TRABALLO UN DELES A XORNADA COMPLETA E OUTRO A MEDIA XORNADA. VALORARASE EXPERIENCIA E FORMACIÓN ESPECÍFICA. CONTRATOS TEMPORAIS CON POSIBILIDADE DE PASAR A INDEFINIDOS. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 07/06/2024
GRADUADOS SOCIAIS 1 POSTO PARA CADRO DE PERSOAL DE ASESORÍA PARA CONFECCIÓN DE NÓMINAS E FINIQUITOS, SEGUROS SOCIAIS , INCRICIÓNS DE EMPRESAS, ALTAS/BAIXAS S.S, CONTRATOS, PRESTACIÓNS DE SEGURIDADE SOCIAI, CONFECCIÓN E TRAMITACIÓN MODELOS 111 E 190 - CON COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA OFFICE, SISTEMA REDE, DELT@, SILTRA. A EMPRESA VALORARÁ TER EXPERIENCIA NA XESTIÓN DE NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS E A UTILIZACIÓN DO PROGRAMA A3NOM. A INCORPORACIÓN É INMEDIATA 07/06/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON:TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMOBILES,PERMISO DE CONDUCIR "B".OFRÉSECE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA . 07/06/2024
POSTO CON MOVILIDADE XEOGRÁFICA. VALORABLE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 07/06/2024
POSTOS CON MOVILIDADE XEOGRÁFICA. VALORABLE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 07/06/2024
REQUÍRESE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA COMPLETA. 07/06/2024
VALORARASE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS EN MASTITIS 07/06/2024
SOCORRISTA 07/06/2024
CAMAREIRO/A PARA ATENDER O MOSTRADOR, OS CLIENTES E PEDIDOS NUNHA PIZZARÍA. PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN TRABALLOS CARA O PÚBLICO. PERMISO DE CONDUCIR B. HORARIO DE LUNS A XOVES DE 21:00 A 23:30 E UN SÁBADO ALTERNO NO MESMO HORARIO. VENRES E DOMINGO LIBRE. EN CASO DE NECESITAR MÁIS PERSOAL O HORARIO SERÍA O SEGUINTE: MÉRCORES, XOVES, VENRES , SÁBADO E DOMINGO DE 20:30 A 23:30, LIBRA LUNS E MARTES E UN DOMINGO O MÁIS O MES. 07/06/2024
TAREFAS PROPIAS DE COCIÑA ENCOMENDADAS POLO XEFE DE COCIÑA: AXUDAS BÁSICAS NA ELABORACIÓN DE PRATOS, LIMPEZA, ETC. REQUÍRESE EXPERIENCIA, CARNÉ DE CONDUCIR E CARNÉ DE SEGURIDADE ALIMENTARIA. CONTRATO INDEFINIDO. 07/06/2024
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 04/06/2024
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 04/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICLIO. CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA DE VACACIÓNS 04/06/2024
PRECÍSANSE SOCORRISTAS PARA VALDOVIÑO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR EN SU DEMANDA DE EMPLEO PARA ENVIAR EL CV A LA ENTIDAD EMPLEADORA: REXISTRADOS NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA. OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 04/06/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA POR EXCEDENCIA 03/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE AUXILIAR DE XERIATRÍA PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES. CONTRATO TEMPORAL (2 MESES 31/05/2024
XEFE DE COCIÑA 18/12/2023
AXUDANTE DE COCIÑA 18/12/2023