CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE TURISMO

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE TURISMO

O Concello de A Laracha  convoca proceso selectivo para 1 praza de Técnico/a de Turismo

Prazo:

No prazo de 5 días hábiles seguintes ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP

Características:

Posto/Grupo: técnico/a de cultura e turismo para execución do programa de “Dinamización e posta en valor dos recursos turísticos, patrimoniais e culturais do Concello da Laracha”.

Tipo de relación: funcionario/a interino/a, nivel A2

Titulación exixida: Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado, Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo, Grao ou licenciatura en Historia da Arte, Grao ou licenciatura en Humanidades, Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio, Grao ou licenciatura en Historia.

Tamén se admitirá calquera outra diplomatura, licenciatura ou grao sempre que o aspirante posúa a maiores o título de Técnico/a superior en guía e asistencia turística ou equivalente, Técnico/a en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente.

Nivel de Celga requirido: IV

Xornada: 100%. Poderá ser a xornada partida, a quendas ou coincidir en domingo e festivos.

Retribución mensual bruta: SB (A2) 1.124,85 CD (nivel 18) 463,11 CE 466,98 SUBTOTAL/MES 2.054,94

Duración: tres anos, porrogable un ano.

 

Para máis información, pódense consultar as bases neste enlace

Tanto as bases como as novas relacionadas con este proceso selectivo poderán consultarse , na páxina web do concello (alaracha.gal, apartado últimos avisos) e no taboleiro de anuncios da sede electrónica (https://sede.alaracha.gal/sxc/gl/informacion/)

Compartir