PREPARACIÓN PARA A OBTENCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DO CAMPUS VIRTUAL DE EMPREGO

PREPARACIÓN PARA A OBTENCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DO CAMPUS VIRTUAL DE EMPREGO

COMPETENCIAS CLAVE PARA OS CERTIFICADOS

 

Os certificados de profesionalidade supoñen unha ferramenta cada vez máis importante para a mellora da empregabilidade das persoas traballadoras que os posúen.

A norma que regula cada certificado de profesionalidade determina as condicións de acceso nas que os módulos formativos poderán ser ofertados nas distintas modalidades, en función da natureza dos contidos e dos colectivos destinatarios.

En base a isto, as persoas que accedan ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 1 de cualificación non se lles esixirán requisitos académicos nin profesionais. Sen embargo, ao alumnado que acceda ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación se lles esixirá certas competencias que poderanse demostrar polas seguintes vías:

  1. Que pusúan determinados niveis formativos.

  2. Que teñan superados os cursos específicos de competencias clave que se ofertan periodicamente.

  3. Que teñan superadas as probas de competencias clave.

Por iso, co obxectivo de facilitar o acceso á formación ao emprego das persoas traballadoras que carecen da ESO ou do bacharelato, a Xunta de Galicia convoca desde o ano 2008 e con periodicidade mínima anual, as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Para poder prepararse, ao teu ritmo en modo de autoformación, de cara a superar as probas libres de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tes a túa disposición no Campus Virtual de Emprego os oito cursos relacionados cos niveis 2 e 3 das competencias clave.

A realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente! Para iso terás que superar o exame oficial da convocatoria correspondente.

Esta formación en liña é unha canle de apoio e axuda para procurar a mellor preparación posible de cara ás probas libres.

 Para poder acceder ó campus virtual , pódese entrar a través do seguinte enlace:

Acceso campus virtual

Tamén se pode consultar información relacionada nos seguintes enlaces:

Manual informativo para acceder ó Campus

Manual de navegación nos cursos de Competencias clave

Información sobre as competencias claves no Campus Virtual

Para qFFFue poidas prepararte, ao teu ritmo en modo de autoformación, de cara a superar as probas libres de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tes a túa disposición no Campus Virtual de Emprego os oito cursos relacionados cos niveis 2 e 3 das competencias clave.

Ten en conta que a realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente! Para iso terás que superar o exame oficial da convocatoria correspondente.

Esta formación en liña é unha canle de apoio e axuda para procurar a mellor preparación posible de cara ás probas libres. Aproveita estes contidos!

Para que poidas prepararte, ao teu ritmo en modo de autoformación, de cara a superar as probas libres de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tes a túa disposición no Campus Virtual de Emprego os oito cursos relacionados cos niveis 2 e 3 das competencias clave.

Ten en conta que a realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente! Para iso terás que superar o exame oficial da convocatoria correspondente.

Esta formación en liña é unha canle de apoio e axuda para procurar a mellor preparación posible de cara ás probas libres. Aproveita estes contidos!

Compartir