Lei de protección de datos

Titularidade 

O dominio emprego.alaracha.gal é titularidade do Concello da Laracha.  

Concepto de Web e función 

A páxina web emprego.alaracha.gal, os subdominios e directorios incluidos baixo a misma (en adiante conxuntamente denominados como a Web), cumpren a función de información xeral e atención a cidadanía nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao ciudadán, así como a provisión de servizos relacionados co emprego, a formación, e as prestacións polo desemprego  

Condicións xerais de uso 

O uso da información e servizos contidos nesta Web implica a aceptación das seguintes condicións de uso:  

Utilización da información contida na Web. 

O Concello da Laracha facilita a consulta libre e gratuita da información contida na Web, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que se citen a fonte e data na que se realizou a copia, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilice directamente con fins comerciales.

Os textos que se ofrecen na Web teñen carácter meramente informativo, é dicir, carecen de validez xurídica. Para fíns xurídicos, deberán consultarse os textos publicados nos Boletíns e Diarios Oficiais.

No acceso á Web, así como o uso que poida facerse da información que conten, son de exclusiva responsabilidade da persoa usuaria. O Concello da Laracha non se responsabilizará de ningunha consecuencia, dano ou perxuiz que poidera derivarse deste acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuación que resulten da aplicación da disposición legais ás que deba someterse neste estricto exercicio das súas competencias.  

Calidade da información. 

O Concello da Laracha levará a cabo os esforzos precisos para evitar erros e, no seu caso, reparalos ou actualizalos á mayor brevidade posible, non podendo garantizar a súa inexistencia nin que o contenido da información se atope permanentemente actualizado, polo que será convinte comprobar a vixencia ou exactitude da información acudindo ás fontes oficiais.

O Concello da Laracha poderá efectuar, en cualquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida na súa Web ou na súa configuración ou presentación.  

Utilización do servizos da Web. 

A Web permite a creación de contas de usuario para os cidadáns e empresas interesadas en utilizar determinados servizos ofrecidos neste espazo.

A persoa usuaria comprométese a aportar información veraz e lícita na utilización de los servizos ofrecidos por esta Web, reconocendo asumir toda a responsabilidade sobre a información proporcionada. En ningún caso o Concello da Laracha será responsable dos contidos aportados por ésta, ainda que actuará dilixentemente na eliminación de contidos contrarios á lei, a moral e ao orden público, según se aperciba dos mesmos.

Dispoñibilidade da información e servizos. 

O Concello da Laracha non pode garantizar plenamente o funcionamiento da rede de comunicacións e polo tanto non asume responsabilidade algunha sobre a dispoñibilidade do seu servidor. O servidor poderá ser desconectado sin previo aviso. Faranse todos os esfuerzos para que o impacto por tarefas de mantemento sea o mínimo posible. O Concello da Laracha non se responsabiliza de ningún dano ou perxuizo sufrido pola persoa usuaria que se derive do acceso a este servidor ou o uso de información ou aplicacións nel contidas.  

Establecementos de hiperenlaces. 

Hiperenlaces da Web a outras páxinas web Na Web incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros ("links"), a mayor parte a páxinas de Internet de outras Administracións Públicas, que se consideraron de interese para o público en xeral. Non obstante, o Concello da Laracha non asume ningunha responsabilidad derivada da conexión ou contidos dos enlaces de terceiros aos que se fai referencia na Web.  

Hiperenlaces desde outras páxinas web á Web 

As personas usuarias que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e a do Concello da Laracha deberán ter en conta o seguinte:

O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Concello da Laracha e a persoa propietaria da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Concello da Laracha dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Concello da Laracha autorizou expresamente o hiperenlace nin que supervisou ou asumiu de cualquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece o hiperenlace.

O Concello da Laracha non se responsabiliza nin garantiza a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidad de contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. A persoa usuaria asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que ponderan derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.

A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, eslogan ou outros distintivos que pertenzan ao O Concello da Laracha, agás aqueles que formen parte do mesmo hiperenlace. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non terá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas e ao orden público, así como tampouco conterá contidos contrarios a calesqueira dereitos de terceiros.  

Cesión de publicacións informativas incluidas na Web. 

O Concello da Laracha autoriza a descarga gratuita das publicacións informativas incluidas na Web a efectos da súa reproducción e distribución, salvo que se indique o contrario de forma expresa na propia Web.

A persoa cesionaria queda autorizada a realizar ao seu cargo as reproduccións do impresos e publicacións incluidos na Web que estime convintes, quedando expresamente prohibida calquera alteración ou manipulación dos mesmos.

As reproducións das publicacións informativas efectuadas por éstas no poderán incluir nas reproducións que realicen para a súa distribución ningún tipo de publicidade, ainda que poderán estampar en ditas reproducións o seu anagrama e denominación empresarial. Necesariamente deberá constar o siguiente texto "Publicación informativa cedida gratuitamente polo Concello da Laracha ".

La persona cesionaria realizará a distribución do manual, impreso, ou publicación de forma gratuita.  

Propiedade intelectual. 

Os derechos de propiedade intelectual desta Web, o seu diseño gráfico e os códigos que conten son titularidade do Concello da Laracha.

A reproducción, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras constitúen unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello da Laracha.

Igualmente, todas as marcas ou sinos distintivos de cualquera clase contenidos na Web están protexidos pola Lei.

A utilización non autorizada da información contida na Web, así como os prexuizos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello da Laracha poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de dito exercicio se deriven.  

Política de privacidade. 

Ademáis das consideracións realizadas nas Condicións de Uso da Web, a política de privacidade da Web baséase en:  

Datos imprescindibles. 

A solicitude exclusivamente dos datos imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da Web.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición. En todo o momento a persoa usuaria poderá exercer os dereits de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante o Concello da Laracha.  Información técnica imprescindible. O Concello da Laracha recabará a mínima información técnica imprescindible para ofrecer un bo servizo a través desta Web. En particular, cuando a persoa usuaria se conecta á Web, o Concello da Laracha analiza exclusivamente o tipo de navegador utilizado e a súa versión, co obxetivo de seleccionar a folla de estilo máes adecuada e que a visualización da Web sea correcta, así como o idioma e o xogo de caracteres do seu navegador co mismo motivo, como por exemplo, para a correcta visualización de caracteres acentuados.

O Concello da Laracha poderá utilizar "cookies" para almacenar información de personalización de usuarios e usuarias. En todo caso, se la persona usuaria da Web non desexa aceptar a gravación do "cookie" no seu ordenador, poderá navegar pola Web sin ningún tipo de restricción.  

Recollida de datos estadísticos. 

A utilización de "cookies" de visita poderase empreaar con fins estadísticos (en concreto, coñecer o número de "visitantes únicos" que acceden á Web) non almacenando máis información que un número de 128 bits xerado aleatoriamente.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta Web, e co obxetivo de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade das persoas visitantes da web, e a súa frecuencia de utilización.

Con esta información analízase a frecuencia de uso da Web do Concello da Laracha a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas.

Enlaces con outras páxinas. 

Esta política de privacidade só é de aplicación á Web do Concello da Laracha, non se garante nos accesos a través de enlaces con este sitio, ni aos enlaces desde este sitio con outras webs.